Husqvarna 136LiHD45 Manuals

Manuals and User Guides for Husqvarna 136LiHD45. We have 2 Husqvarna 136LiHD45 manuals available for free PDF download: Operator's Manual

Husqvarna 136LiHD45 Operator's Manual

Husqvarna 136LiHD45 Operator's Manual (214 pages)

Brand: Husqvarna | Category: Trimmer | Size: 18.38 MB
Table of contents
Key To Symbols4................................................................................................................................................................
Symbols On The Machine4................................................................................................................................................................
Symbols On The Battery And/or On The Battery Charger4................................................................................................................................................................
Table Of Contents6................................................................................................................................................................
Contents6................................................................................................................................................................
Note The Following Before Starting6................................................................................................................................................................
Introduction7................................................................................................................................................................
Dear Customer7................................................................................................................................................................
What Is What7................................................................................................................................................................
General Safety Precautions8................................................................................................................................................................
General Power Tool Safety Warnings8................................................................................................................................................................
Personal Protective Equipment10................................................................................................................................................................
Machine's Safety Equipment10................................................................................................................................................................
Battery And Battery Charger11................................................................................................................................................................
Battery Handling13................................................................................................................................................................
Battery Status13................................................................................................................................................................
Battery Charger13................................................................................................................................................................
Transport And Storage13................................................................................................................................................................
Disposal Of The Battery, Battery Charger And Machine14................................................................................................................................................................
Starting And Stopping15................................................................................................................................................................
Check Before Starting15................................................................................................................................................................
Connect Battery To The Machine15................................................................................................................................................................
Working Techniques16................................................................................................................................................................
General Working Instructions16................................................................................................................................................................
Basic Working Techniques17................................................................................................................................................................
Maintenance18................................................................................................................................................................
Inspection And Maintenance18................................................................................................................................................................
Cleaning And Lubrication18................................................................................................................................................................
Troubleshooting Schedule19................................................................................................................................................................
Maintenance Schedule20................................................................................................................................................................
Technical Data21................................................................................................................................................................
Ec Declaration Of Conformity22................................................................................................................................................................
SymbolfÖrklaring Symboler På Maskinen23................................................................................................................................................................
Symboler På Batteri Och/eller Batteriladdare23................................................................................................................................................................
Innehåll25................................................................................................................................................................
Innan Start Måste Följande Observeras25................................................................................................................................................................
Inledning26................................................................................................................................................................
Bäste Kund26................................................................................................................................................................
Vad är Vad26................................................................................................................................................................
AllmÄnna SÄkerhetsinstruktioner27................................................................................................................................................................
Allmänna Elverktygs Säkerhetsvarningar27................................................................................................................................................................
Personlig Skyddsutrustning29................................................................................................................................................................
Maskinens Säkerhetsutrustning29................................................................................................................................................................
Batteri Och Batteriladdare30................................................................................................................................................................
Batterihantering32................................................................................................................................................................
Batteri Status32................................................................................................................................................................
Batteriladdare32................................................................................................................................................................
Transport Och Förvaring32................................................................................................................................................................
Kassering Av Batteri, Batteriladdare Och Produkt33................................................................................................................................................................
Start Och Stopp34................................................................................................................................................................
Kontroll Före Start34................................................................................................................................................................
Anslut Batteriet Till Maskinen34................................................................................................................................................................
Arbetsteknik35................................................................................................................................................................
Allmänna Arbetsinstruktioner35................................................................................................................................................................
UnderhÅll37................................................................................................................................................................
Kontroll Och Underhåll37................................................................................................................................................................
Rengöring Och Smörjning37................................................................................................................................................................
Felsökningsschema38................................................................................................................................................................
Underhållsschema39................................................................................................................................................................
Tekniska Data40................................................................................................................................................................
Eg-försäkran Om överensstämmelse41................................................................................................................................................................
Symbolforklaring Symboler På Maskinen42................................................................................................................................................................
Symboler På Batteriet Og/eller På Batteriladeren42................................................................................................................................................................
Indhold44................................................................................................................................................................
Indledning45................................................................................................................................................................
Til Vore Kunder45................................................................................................................................................................
Hvad Er Hvad45................................................................................................................................................................
Generelle Sikkerhedsinstruktioner46................................................................................................................................................................
Generelle Sikkerhedsadvarsler Om Elektrisk Værktøj46................................................................................................................................................................
Elektrisk Sikkerhed46................................................................................................................................................................
Personligt Beskyttelsesudstyr48................................................................................................................................................................
Maskinens Sikkerhedsudstyr48................................................................................................................................................................
Batteri Og Batterilader49................................................................................................................................................................
HÅndtering Af Batteri51................................................................................................................................................................
Batteristatus51................................................................................................................................................................
Batteriladere51................................................................................................................................................................
Transport Og Opbevaring51................................................................................................................................................................
Bortskaffelse Af Batteriet, Batteriladeren Og Maskinen52................................................................................................................................................................
Start Og Stop53................................................................................................................................................................
Kontrol Før Start53................................................................................................................................................................
Tilslutning Af Batteriet Til Maskinen53................................................................................................................................................................
Arbejdsteknik54................................................................................................................................................................
Generelle Arbejdsinstruktioner54................................................................................................................................................................
Vedligeholdelse56................................................................................................................................................................
Inspektion Og Vedligeholdelse56................................................................................................................................................................
Rengøring Og Smøring56................................................................................................................................................................
Fejlsøgningsskema57................................................................................................................................................................
Vedligeholdelsesskema58................................................................................................................................................................
Tekniske Data59................................................................................................................................................................
Ef-overensstemmelseserklæring60................................................................................................................................................................
Symboler På Batteriet Og/eller Batteriladeren61................................................................................................................................................................
Innhold63................................................................................................................................................................
Før Start Må Man Legge Merke Til Følgende63................................................................................................................................................................
Innledning64................................................................................................................................................................
Kjære Kunde64................................................................................................................................................................
Hva Er Hva64................................................................................................................................................................
Generelle Sikkerhetsinstruksjoner65................................................................................................................................................................
Generelle Sikkerhetsadvarsler For Motorredskaper65................................................................................................................................................................
Elektrisk Sikkerhet65................................................................................................................................................................
Personlig Verneutstyr67................................................................................................................................................................
Maskinens Sikkerhetsutstyr67................................................................................................................................................................
BatterihÅndtering70................................................................................................................................................................
Transport Og Oppbevaring70................................................................................................................................................................
Kassering Av Batteri, Batterilader Og Maskin71................................................................................................................................................................
Start Og Stopp72................................................................................................................................................................
Kontroll Før Start72................................................................................................................................................................
Koble Batteriet Til Maskinen72................................................................................................................................................................
Arbeidsteknikk73................................................................................................................................................................
Generelle Arbeidsinstruksjoner73................................................................................................................................................................
Vedlikehold75................................................................................................................................................................
Inspeksjon Og Vedlikehold75................................................................................................................................................................
Rengjøring Og Smøring75................................................................................................................................................................
Feilsøkingsskjema76................................................................................................................................................................
Vedlikeholdsskjema77................................................................................................................................................................
Ef-erklæring Om Samsvar79................................................................................................................................................................
Merkkien Selitykset Koneessa Esiintyvät Tunnukset80................................................................................................................................................................
Akun Ja/tai Akkulaturin Symbolit80................................................................................................................................................................
Sisältö82................................................................................................................................................................
Ennen Käynnistystä On Huomioitava Seuraavaa82................................................................................................................................................................
Johdanto83................................................................................................................................................................
Hyvä Asiakas83................................................................................................................................................................
Koneen Osat83................................................................................................................................................................
Yleiset Turvaohjeet84................................................................................................................................................................
Yleiset Sähkötyökaluja Koskevat Varoitukset84................................................................................................................................................................
Henkilökohtainen Suojavarustus86................................................................................................................................................................
Koneen Turvalaitteet86................................................................................................................................................................
Akku Ja Akkulaturi87................................................................................................................................................................
Akun KÄsittely89................................................................................................................................................................
Akun Varaustila89................................................................................................................................................................
Akkulaturilla89................................................................................................................................................................
Kuljetus Ja Säilytys89................................................................................................................................................................
Akun, Akkulaturin Ja Koneen Hävittäminen90................................................................................................................................................................
KÄynnistys Ja PysÄytys91................................................................................................................................................................
Tarkastus Ennen Käynnistystä91................................................................................................................................................................
Kiinnitä Akku Koneeseen91................................................................................................................................................................
Perustekniikka92................................................................................................................................................................
Yleiset Työohjeet92................................................................................................................................................................
Kunnossapito94................................................................................................................................................................
Tarkastukset Ja Huolto94................................................................................................................................................................
Puhdistus Ja Voitelu94................................................................................................................................................................
Vianetsintäkaavio95................................................................................................................................................................
Huoltokaavio96................................................................................................................................................................
Tekniset Tiedot97................................................................................................................................................................
Ey-vaatimustenmukaisuusvakuutus98................................................................................................................................................................
Ladegerät99................................................................................................................................................................
Inhalt101................................................................................................................................................................
Vor Dem Start Ist Folgendes Zu Beachten101................................................................................................................................................................
Einleitung102................................................................................................................................................................
Sehr Geehrter Kunde102................................................................................................................................................................
Was Ist Was102................................................................................................................................................................
Allgemeine Sicherheitsvorschriften103................................................................................................................................................................
Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrisch Betriebene Werkzeuge103................................................................................................................................................................
Elektrische Sicherheit103................................................................................................................................................................
Persönliche Schutzausrüstung106................................................................................................................................................................
Sicherheitsausrüstung Des Gerätes106................................................................................................................................................................
Batterie Und Ladegerät107................................................................................................................................................................
Handhabung Der Batterie109................................................................................................................................................................
Batteriestatus109................................................................................................................................................................
Batterieladegerät109................................................................................................................................................................
Transport Und Aufbewahrung109................................................................................................................................................................
Entsorgung Von Batterie, Ladegerät Und Maschine110................................................................................................................................................................
Starten Und Stoppen111................................................................................................................................................................
Kontrolle Vor Dem Start111................................................................................................................................................................
Batterie In Das Gerät Einsetzen111................................................................................................................................................................
Arbeitstechnik112................................................................................................................................................................
Allgemeine Arbeitsvorschriften112................................................................................................................................................................
Wartung114................................................................................................................................................................
Inspektion Und Wartung114................................................................................................................................................................
Reinigung Und Schmierung114................................................................................................................................................................
Störungssuchplan115................................................................................................................................................................
Wartungsschema116................................................................................................................................................................
Technische Daten117................................................................................................................................................................
Eg-konformitätserklärung118................................................................................................................................................................
Explication Des Symboles Symboles Sur La Machine119................................................................................................................................................................
Symboles Sur La Batterie Et/ou Son Chargeur119................................................................................................................................................................
Sommaire121................................................................................................................................................................
Contrôler Les Points Suivants Avant La Mise En Marche121................................................................................................................................................................
Cher Client122................................................................................................................................................................
Quels Sont Les Composants122................................................................................................................................................................
Instructions GÉnÉrales De SÉcuritÉ123................................................................................................................................................................
Consignes Générales De Sécurité Relatives à L'outil à Moteur123................................................................................................................................................................
Équipement De Protection Personnelle125................................................................................................................................................................
Équipement De Sécurité De La Machine126................................................................................................................................................................
Batterie Et Chargeur De Batterie126................................................................................................................................................................
Manipulation De La Batterie128................................................................................................................................................................
Status Batterie128................................................................................................................................................................
Chargeur De Batterie128................................................................................................................................................................
Transport Et Rangement128................................................................................................................................................................
Mettez Au Rebut La Batterie, Le Chargeur De Batterie Et La Machine Lorsqu'ils Sont Usagés129................................................................................................................................................................
DÉmarrage Et ArrÊt130................................................................................................................................................................
Contrôles Avant La Mise En Marche130................................................................................................................................................................
Reliez La Batterie à La Machine130................................................................................................................................................................
Techniques De Travail131................................................................................................................................................................
Méthodes De Travail131................................................................................................................................................................
Entretien133................................................................................................................................................................
Inspection Et Maintenance133................................................................................................................................................................
Nettoyage Et Graissage133................................................................................................................................................................
Plan De Recherche De Pannes134................................................................................................................................................................
Schéma D'entretien135................................................................................................................................................................
CaractÉristiques Techniques136................................................................................................................................................................
Déclaration Ce De Conformité137................................................................................................................................................................
Verklaring Van De Symbolen Symbolen Op De Machine138................................................................................................................................................................
Symbolen Op De Accu En/of Op De Acculader138................................................................................................................................................................
Inhoud Inhoud140................................................................................................................................................................
Voor Het Starten Moet U Rekening Houden Met De Volgende Punten140................................................................................................................................................................
Inleiding141................................................................................................................................................................
Beste Klant141................................................................................................................................................................
Wat Is Wat141................................................................................................................................................................
Algemene Veiligheidsinstructies142................................................................................................................................................................
Algemene Veiligheidswaarschuwingen Voor Elektrisch Gereedschap142................................................................................................................................................................
Elektrische Veiligheid142................................................................................................................................................................
Persoonlijke Veiligheidsuitrusting144................................................................................................................................................................
Veiligheidsuitrusting Van De Machine145................................................................................................................................................................
Accu En Acculader146................................................................................................................................................................
De Accu Gebruiken147................................................................................................................................................................
Batterijstatus147................................................................................................................................................................
Batterijlader147................................................................................................................................................................
Transport En Opbergen147................................................................................................................................................................
De Accu, Acculader En Machine Afvoeren148................................................................................................................................................................
Starten En Stoppen149................................................................................................................................................................
Controle Voor Het Starten149................................................................................................................................................................
Sluit De Accu Aan Op De Machine149................................................................................................................................................................
Arbeidstechniek150................................................................................................................................................................
Algemene Werkinstructies150................................................................................................................................................................
Onderhoud152................................................................................................................................................................
Inspectie En Onderhoud152................................................................................................................................................................
Schoonmaken En Smeren152................................................................................................................................................................
Storingsschema153................................................................................................................................................................
Onderhoudsschema154................................................................................................................................................................
Technische Gegevens155................................................................................................................................................................
Eg-verklaring Van Overeenstemming156................................................................................................................................................................
Simbologiai Simboli Sulla Macchina157................................................................................................................................................................
Simboli Sulla Batteria E/o Sul Caricabatterie157................................................................................................................................................................
Indice Indice159................................................................................................................................................................
Prima Dell'avviamento Osservare Quanto Segue159................................................................................................................................................................
Alla Gentile Clientela160................................................................................................................................................................
Che Cosa C'è160................................................................................................................................................................
Norme Generali Di Sicurezza161................................................................................................................................................................
Avvertenze Generali Di Sicurezza Dell'attrezzo Elettrico161................................................................................................................................................................
Sicurezza Elettrica161................................................................................................................................................................
Abbigliamento Protettivo163................................................................................................................................................................
Dispositivi Di Sicurezza Della Macchina163................................................................................................................................................................
Batteria E Caricabatterie164................................................................................................................................................................
Manipolazione Della Batteria166................................................................................................................................................................
Stato Della Batteria166................................................................................................................................................................
Caricabatterie166................................................................................................................................................................
Trasporto E Rimessaggio166................................................................................................................................................................
Smaltimento Della Batteria, Del Caricabatterie E Della Macchina167................................................................................................................................................................
Avviamento E Arresto168................................................................................................................................................................
Controlli Prima Dell'avviamento168................................................................................................................................................................
Collegare La Batteria Alla Macchina168................................................................................................................................................................
Tecnica Di Lavoro169................................................................................................................................................................
Istruzioni Generali Di Lavoro169................................................................................................................................................................
Ispezione E Manutenzione171................................................................................................................................................................
Pulizia E Lubrificazione171................................................................................................................................................................
Schema Ricerca Guasti172................................................................................................................................................................
Schema Di Manutenzione173................................................................................................................................................................
Caratteristiche Tecniche174................................................................................................................................................................
Dichiarazione Di Conformità Ce175................................................................................................................................................................
Índice Índice178................................................................................................................................................................
Antes De Arrancar, Observe O Seguinte178................................................................................................................................................................
10 Bateria179................................................................................................................................................................
Prezado Cliente179................................................................................................................................................................
Como Se Chama179................................................................................................................................................................
InstruÇÕes Gerais De SeguranÇa180................................................................................................................................................................
Avisos Gerais De Segurança Da Ferramenta Eléctrica180................................................................................................................................................................
Equipamento De Protecção Pessoal182................................................................................................................................................................
Equipamento De Segurança Da Máquina182................................................................................................................................................................
Bateria E Carregador Da Bateria183................................................................................................................................................................
Manuseio Das Baterias185................................................................................................................................................................
Estado De Bateria185................................................................................................................................................................
Carregador Da Bateria185................................................................................................................................................................
Transporte E Armazenagem185................................................................................................................................................................
Eliminação Da Bateria, Do Carregador Da Bateria E Da Máquina186................................................................................................................................................................
Arranque E Paragem187................................................................................................................................................................
Controlo Antes De Arrancar187................................................................................................................................................................
Ligue A Bateria à Máquina187................................................................................................................................................................
TÉcnica De Trabalho188................................................................................................................................................................
Instruções Gerais De Trabalho188................................................................................................................................................................
Inspecção E Manutenção190................................................................................................................................................................
Limpeza E Lubrificação190................................................................................................................................................................
Esquema De Detecção De Avarias191................................................................................................................................................................
Esquema De Manutenção192................................................................................................................................................................
EspecificaÇÕes TÉcnicas193................................................................................................................................................................
Especificações Técnicas193................................................................................................................................................................
Certificado Ce De Conformidade194................................................................................................................................................................
Antes De Arrancar, Observe Lo Siguiente197................................................................................................................................................................
De La Batería198................................................................................................................................................................
Apreciado Cliente198................................................................................................................................................................
Qué Es Qué198................................................................................................................................................................
Instrucciones Generales De Seguridad199................................................................................................................................................................
Advertencias Generales De Seguridad Relacionadas Con La Herramienta Eléctrica199................................................................................................................................................................
Seguridad Personal199................................................................................................................................................................
Equipo De Protección Personal201................................................................................................................................................................
Equipo De Seguridad De La Máquina202................................................................................................................................................................
Batería Y Cargador De Batería202................................................................................................................................................................
Manejo De La BaterÍa204................................................................................................................................................................
Estado De La Batería204................................................................................................................................................................
Cargador De Batería204................................................................................................................................................................
Transporte Y Almacenamiento204................................................................................................................................................................
Eliminación De La Batería, El Cargador Y La Máquina205................................................................................................................................................................
Arranque Y Parada206................................................................................................................................................................
Control Antes De Arrancar206................................................................................................................................................................
Conecte La Batería A La Máquina206................................................................................................................................................................
TÉcnica De Trabajo207................................................................................................................................................................
Instrucciones Generales De Trabajo207................................................................................................................................................................
Inspección Y Mantenimiento209................................................................................................................................................................
Limpieza Y Lubricación209................................................................................................................................................................
Tabla De Localización De Fallos210................................................................................................................................................................
Programa De Mantenimiento211................................................................................................................................................................
Datos Tecnicos212................................................................................................................................................................
Datos Técnicos212................................................................................................................................................................
Declaración Ce De Conformidad213................................................................................................................................................................

Advertisement

Husqvarna 136LiHD45 Operator's Manual

Husqvarna 136LiHD45 Operator's Manual (60 pages)

Brand: Husqvarna | Category: Trimmer | Size: 9.32 MB
Table of contents
Key To Symbols4................................................................................................................................................................
Symbols On The Machine4................................................................................................................................................................
Symbols On The Battery And/or On The Battery Charger4................................................................................................................................................................
Table Of Contents6................................................................................................................................................................
Contents6................................................................................................................................................................
Note The Following Before Starting6................................................................................................................................................................
Introduction7................................................................................................................................................................
Dear Customer7................................................................................................................................................................
What Is What7................................................................................................................................................................
General Safety Precautions8................................................................................................................................................................
General Power Tool Safety Warnings8................................................................................................................................................................
Personal Protective Equipment10................................................................................................................................................................
Machine's Safety Equipment10................................................................................................................................................................
Battery And Battery Charger11................................................................................................................................................................
Battery Handling13................................................................................................................................................................
Battery Status13................................................................................................................................................................
Battery Charger13................................................................................................................................................................
Transport And Storage13................................................................................................................................................................
Disposal Of The Battery, Battery Charger And Machine14................................................................................................................................................................
Starting And Stopping15................................................................................................................................................................
Check Before Starting15................................................................................................................................................................
Connect Battery To The Machine15................................................................................................................................................................
Working Techniques16................................................................................................................................................................
General Working Instructions16................................................................................................................................................................
Basic Working Techniques17................................................................................................................................................................
Maintenance18................................................................................................................................................................
Inspection And Maintenance18................................................................................................................................................................
Cleaning And Lubrication18................................................................................................................................................................
Troubleshooting Schedule19................................................................................................................................................................
Maintenance Schedule20................................................................................................................................................................
Technical Data Technical Data21................................................................................................................................................................
Explication Des Symboles Symboles Sur La Machine22................................................................................................................................................................
Symboles Sur La Batterie Et/ou Son Chargeur22................................................................................................................................................................
Sommaire24................................................................................................................................................................
Contrôler Les Points Suivants Avant La Mise En Marche24................................................................................................................................................................
Cher Client25................................................................................................................................................................
Quels Sont Les Composants25................................................................................................................................................................
Instructions GÉnÉrales De SÉcuritÉ26................................................................................................................................................................
Consignes Générales De Sécurité Relatives à L'outil à Moteur26................................................................................................................................................................
Équipement De Protection Personnelle28................................................................................................................................................................
Équipement De Sécurité De La Machine29................................................................................................................................................................
Batterie Et Chargeur De Batterie30................................................................................................................................................................
Manipulation De La Batterie32................................................................................................................................................................
Status Batterie32................................................................................................................................................................
Chargeur De Batterie32................................................................................................................................................................
Transport Et Rangement32................................................................................................................................................................
Mettez Au Rebut La Batterie, Le Chargeur De Batterie Et La Machine Lorsqu'ils Sont Usagés33................................................................................................................................................................
DÉmarrage Et ArrÊt34................................................................................................................................................................
Contrôles Avant La Mise En Marche34................................................................................................................................................................
Reliez La Batterie à La Machine34................................................................................................................................................................
Techniques De Travail35................................................................................................................................................................
Méthodes De Travail35................................................................................................................................................................
Entretien37................................................................................................................................................................
Inspection Et Maintenance37................................................................................................................................................................
Nettoyage Et Graissage37................................................................................................................................................................
Plan De Recherche De Pannes38................................................................................................................................................................
Schéma D'entretien39................................................................................................................................................................
CaractÉristiques Techniques40................................................................................................................................................................
Aclaracion De Los Simbolos41................................................................................................................................................................
Símbolos En La Máquina41................................................................................................................................................................
Símbolos Que Aparecen En La Batería O El Cargador De La Batería41................................................................................................................................................................
Indice Índice43................................................................................................................................................................
Antes De Arrancar, Observe Lo Siguiente43................................................................................................................................................................
Introduccion44................................................................................................................................................................
Apreciado Cliente44................................................................................................................................................................
Qué Es Qué44................................................................................................................................................................
Instrucciones Generales De Seguridad45................................................................................................................................................................
Advertencias Generales De Seguridad Relacionadas Con La Herramienta Eléctrica45................................................................................................................................................................
Seguridad Personal45................................................................................................................................................................
Equipo De Protección Personal47................................................................................................................................................................
Equipo De Seguridad De La Máquina47................................................................................................................................................................
Batería Y Cargador De Batería48................................................................................................................................................................
Manejo De La BaterÍa51................................................................................................................................................................
Estado De La Batería51................................................................................................................................................................
Cargador De Batería51................................................................................................................................................................
Transporte Y Almacenamiento51................................................................................................................................................................
Eliminación De La Batería, El Cargador Y La Máquina52................................................................................................................................................................
Arranque Y Parada53................................................................................................................................................................
Control Antes De Arrancar53................................................................................................................................................................
Conecte La Batería A La Máquina53................................................................................................................................................................
Tecnica De Trabajo54................................................................................................................................................................
Instrucciones Generales De Trabajo54................................................................................................................................................................
Mantenimiento56................................................................................................................................................................
Inspección Y Mantenimiento56................................................................................................................................................................
Limpieza Y Lubricación56................................................................................................................................................................
Tabla De Localización De Fallos57................................................................................................................................................................
Programa De Mantenimiento58................................................................................................................................................................
Datos Tecnicos Datos Técnicos59................................................................................................................................................................

Share and save

Advertisement