Husqvarna 115iHD45 Manuals

Manuals and User Guides for Husqvarna 115iHD45. We have 1 Husqvarna 115iHD45 manual available for free PDF download: Operator's Manual

Husqvarna 115iHD45 Operator's Manual

Husqvarna 115iHD45 Operator's Manual (196 pages)

Brand: Husqvarna | Category: Trimmer | Size: 16.85 MB
Table of contents
Key To Symbols4................................................................................................................................................................
Symbols On The Machine4................................................................................................................................................................
Symbols On The Battery And/or On The Battery Charger4................................................................................................................................................................
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Contents5................................................................................................................................................................
Note The Following Before Starting5................................................................................................................................................................
Introduction6................................................................................................................................................................
Dear Customer6................................................................................................................................................................
What Is What6................................................................................................................................................................
General Safety Precautions7................................................................................................................................................................
General Power Tool Safety Warnings7................................................................................................................................................................
Personal Protective Equipment9................................................................................................................................................................
Machine's Safety Equipment9................................................................................................................................................................
Battery And Battery Charger10................................................................................................................................................................
Battery Handling12................................................................................................................................................................
Battery12................................................................................................................................................................
Battery Charger12................................................................................................................................................................
Transport And Storage12................................................................................................................................................................
Disposal Of The Battery, Battery Charger And Machine12................................................................................................................................................................
Starting And Stopping13................................................................................................................................................................
Check Before Starting13................................................................................................................................................................
Connect Battery To The Machine13................................................................................................................................................................
Working Techniques14................................................................................................................................................................
General Working Instructions14................................................................................................................................................................
Basic Working Techniques15................................................................................................................................................................
Maintenance16................................................................................................................................................................
Inspection And Maintenance16................................................................................................................................................................
Cleaning And Lubrication16................................................................................................................................................................
Troubleshooting Schedule17................................................................................................................................................................
Maintenance Schedule18................................................................................................................................................................
Technical Data19................................................................................................................................................................
Ec Declaration Of Conformity20................................................................................................................................................................
SymbolfÖrklaring Symboler På Maskinen21................................................................................................................................................................
Symboler På Batteri Och/eller Batteriladdare21................................................................................................................................................................
Innehåll22................................................................................................................................................................
Innan Start Måste Följande Observeras22................................................................................................................................................................
Inledning23................................................................................................................................................................
Bäste Kund23................................................................................................................................................................
Vad är Vad23................................................................................................................................................................
AllmÄnna SÄkerhetsinstruktioner24................................................................................................................................................................
Allmänna Elverktygs Säkerhetsvarningar24................................................................................................................................................................
Personlig Skyddsutrustning26................................................................................................................................................................
Maskinens Säkerhetsutrustning26................................................................................................................................................................
Batteri Och Batteriladdare27................................................................................................................................................................
Batterihantering29................................................................................................................................................................
Batteri29................................................................................................................................................................
Batteriladdare29................................................................................................................................................................
Transport Och Förvaring29................................................................................................................................................................
Kassering Av Batteri, Batteriladdare Och Produkt29................................................................................................................................................................
Start Och Stopp30................................................................................................................................................................
Kontroll Före Start30................................................................................................................................................................
Anslut Batteriet Till Maskinen30................................................................................................................................................................
Arbetsteknik31................................................................................................................................................................
Allmänna Arbetsinstruktioner31................................................................................................................................................................
UnderhÅll33................................................................................................................................................................
Kontroll Och Underhåll33................................................................................................................................................................
Rengöring Och Smörjning33................................................................................................................................................................
Felsökningsschema34................................................................................................................................................................
Underhållsschema35................................................................................................................................................................
Tekniska Data Tekniska Data36................................................................................................................................................................
Eg-försäkran Om överensstämmelse37................................................................................................................................................................
Symbolforklaring Symboler På Maskinen38................................................................................................................................................................
Symboler På Batteriet Og/eller På Batteriladeren38................................................................................................................................................................
Indhold39................................................................................................................................................................
Indledning40................................................................................................................................................................
Til Vore Kunder40................................................................................................................................................................
Hvad Er Hvad40................................................................................................................................................................
Generelle Sikkerhedsinstruktioner41................................................................................................................................................................
Generelle Sikkerhedsadvarsler Om Elektrisk Værktøj41................................................................................................................................................................
Personligt Beskyttelsesudstyr43................................................................................................................................................................
Maskinens Sikkerhedsudstyr43................................................................................................................................................................
Batteri Og Batterilader44................................................................................................................................................................
HÅndtering Af Batteri46................................................................................................................................................................
Batteriladere46................................................................................................................................................................
Transport Og Opbevaring46................................................................................................................................................................
Bortskaffelse Af Batteriet, Batteriladeren Og Maskinen46................................................................................................................................................................
Start Og Stop47................................................................................................................................................................
Kontrol Før Start47................................................................................................................................................................
Tilslutning Af Batteriet Til Maskinen47................................................................................................................................................................
Arbejdsteknik48................................................................................................................................................................
Generelle Arbejdsinstruktioner48................................................................................................................................................................
Vedligeholdelse50................................................................................................................................................................
Inspektion Og Vedligeholdelse50................................................................................................................................................................
Rengøring Og Smøring50................................................................................................................................................................
Fejlsøgningsskema51................................................................................................................................................................
Vedligeholdelsesskema52................................................................................................................................................................
Tekniske Data53................................................................................................................................................................
Ef-overensstemmelseserklæring54................................................................................................................................................................
Symboler På Batteriet Og/eller Batteriladeren55................................................................................................................................................................
Innhold56................................................................................................................................................................
Før Start Må Man Legge Merke Til Følgende56................................................................................................................................................................
Innledning57................................................................................................................................................................
Kjære Kunde57................................................................................................................................................................
Hva Er Hva57................................................................................................................................................................
Generelle Sikkerhetsinstruksjoner58................................................................................................................................................................
Generelle Sikkerhetsadvarsler For Motorredskaper58................................................................................................................................................................
Personlig Verneutstyr60................................................................................................................................................................
Maskinens Sikkerhetsutstyr60................................................................................................................................................................
BatterihÅndtering63................................................................................................................................................................
Transport Og Oppbevaring63................................................................................................................................................................
Kassering Av Batteri, Batterilader Og Maskin63................................................................................................................................................................
Start Og Stopp64................................................................................................................................................................
Kontroll Før Start64................................................................................................................................................................
Koble Batteriet Til Maskinen64................................................................................................................................................................
Arbeidsteknikk65................................................................................................................................................................
Generelle Arbeidsinstruksjoner65................................................................................................................................................................
Vedlikehold67................................................................................................................................................................
Inspeksjon Og Vedlikehold67................................................................................................................................................................
Rengjøring Og Smøring67................................................................................................................................................................
Feilsøkingsskjema68................................................................................................................................................................
Vedlikeholdsskjema69................................................................................................................................................................
Ef-erklæring Om Samsvar71................................................................................................................................................................
Merkkien Selitykset Koneessa Esiintyvät Tunnukset72................................................................................................................................................................
Akun Ja/tai Akkulaturin Symbolit72................................................................................................................................................................
Sisältö73................................................................................................................................................................
Ennen Käynnistystä On Huomioitava Seuraavaa73................................................................................................................................................................
Johdanto74................................................................................................................................................................
Hyvä Asiakas74................................................................................................................................................................
Koneen Osat74................................................................................................................................................................
Yleiset Turvaohjeet75................................................................................................................................................................
Yleiset Sähkötyökaluja Koskevat Varoitukset75................................................................................................................................................................
Henkilökohtainen Suojavarustus77................................................................................................................................................................
Koneen Turvalaitteet77................................................................................................................................................................
Akku Ja Akkulaturi78................................................................................................................................................................
Akun KÄsittely80................................................................................................................................................................
Akku80................................................................................................................................................................
Akkulaturilla80................................................................................................................................................................
Kuljetus Ja Säilytys80................................................................................................................................................................
Akun, Akkulaturin Ja Koneen Hävittäminen80................................................................................................................................................................
KÄynnistys Ja PysÄytys81................................................................................................................................................................
Tarkastus Ennen Käynnistystä81................................................................................................................................................................
Kiinnitä Akku Koneeseen81................................................................................................................................................................
Perustekniikka82................................................................................................................................................................
Yleiset Työohjeet82................................................................................................................................................................
Kunnossapito84................................................................................................................................................................
Tarkastukset Ja Huolto84................................................................................................................................................................
Puhdistus Ja Voitelu84................................................................................................................................................................
Vianetsintäkaavio85................................................................................................................................................................
Huoltokaavio86................................................................................................................................................................
Tekniset Tiedot87................................................................................................................................................................
Ey-vaatimustenmukaisuusvakuutus88................................................................................................................................................................
SymbolerklÄrung Symbole Am Gerät89................................................................................................................................................................
Ladegerät89................................................................................................................................................................
Inhalt90................................................................................................................................................................
Vor Dem Start Ist Folgendes Zu Beachten90................................................................................................................................................................
Einleitung91................................................................................................................................................................
Sehr Geehrter Kunde91................................................................................................................................................................
Was Ist Was91................................................................................................................................................................
Allgemeine Sicherheitsvorschriften92................................................................................................................................................................
Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrisch Betriebene Werkzeuge92................................................................................................................................................................
Persönliche Schutzausrüstung94................................................................................................................................................................
Sicherheitsausrüstung Des Gerätes95................................................................................................................................................................
Batterie Und Ladegerät95................................................................................................................................................................
Handhabung Der Batterie97................................................................................................................................................................
Batterie97................................................................................................................................................................
Batterieladegerät97................................................................................................................................................................
Transport Und Aufbewahrung97................................................................................................................................................................
Entsorgung Von Batterie, Ladegerät Und Maschine97................................................................................................................................................................
Starten Und Stoppen99................................................................................................................................................................
Kontrolle Vor Dem Start99................................................................................................................................................................
Batterie In Das Gerät Einsetzen99................................................................................................................................................................
Arbeitstechnik100................................................................................................................................................................
Allgemeine Arbeitsvorschriften100................................................................................................................................................................
Wartung102................................................................................................................................................................
Inspektion Und Wartung102................................................................................................................................................................
Reinigung Und Schmierung102................................................................................................................................................................
Störungssuchplan103................................................................................................................................................................
Wartungsschema104................................................................................................................................................................
Technische Daten105................................................................................................................................................................
Eg-konformitätserklärung106................................................................................................................................................................
Explication Des Symboles Symboles Sur La Machine107................................................................................................................................................................
Symboles Sur La Batterie Et/ou Son Chargeur107................................................................................................................................................................
Sommaire108................................................................................................................................................................
Contrôler Les Points Suivants Avant La Mise En Marche108................................................................................................................................................................
Cher Client109................................................................................................................................................................
Quels Sont Les Composants109................................................................................................................................................................
Instructions GÉnÉrales De SÉcuritÉ110................................................................................................................................................................
Consignes Générales De Sécurité Relatives à L'outil à Moteur110................................................................................................................................................................
Équipement De Protection Personnelle112................................................................................................................................................................
Équipement De Sécurité De La Machine113................................................................................................................................................................
Batterie Et Chargeur De Batterie114................................................................................................................................................................
Manipulation De La Batterie116................................................................................................................................................................
Chargeur De Batterie116................................................................................................................................................................
Transport Et Rangement116................................................................................................................................................................
Mettez Au Rebut La Batterie, Le Chargeur De Batterie Et La Machine Lorsqu'ils Sont Usagés117................................................................................................................................................................
DÉmarrage Et ArrÊt118................................................................................................................................................................
Contrôles Avant La Mise En Marche118................................................................................................................................................................
Reliez La Batterie à La Machine118................................................................................................................................................................
Techniques De Travail119................................................................................................................................................................
Méthodes De Travail119................................................................................................................................................................
Entretien121................................................................................................................................................................
Inspection Et Maintenance121................................................................................................................................................................
Nettoyage Et Graissage121................................................................................................................................................................
Plan De Recherche De Pannes122................................................................................................................................................................
Schéma D'entretien123................................................................................................................................................................
CaractÉristiques Techniques124................................................................................................................................................................
Déclaration Ce De Conformité125................................................................................................................................................................
Verklaring Van De Symbolen Symbolen Op De Machine126................................................................................................................................................................
Symbolen Op De Accu En/of Op De Acculader126................................................................................................................................................................
Inhoud Inhoud127................................................................................................................................................................
Voor Het Starten Moet U Rekening Houden Met De Volgende Punten127................................................................................................................................................................
Inleiding128................................................................................................................................................................
Beste Klant128................................................................................................................................................................
Wat Is Wat128................................................................................................................................................................
Algemene Veiligheidsinstructies129................................................................................................................................................................
Algemene Veiligheidswaarschuwingen Voor Elektrisch Gereedschap129................................................................................................................................................................
Persoonlijke Veiligheidsuitrusting131................................................................................................................................................................
Veiligheidsuitrusting Van De Machine132................................................................................................................................................................
Accu En Acculader132................................................................................................................................................................
De Accu Gebruiken134................................................................................................................................................................
Accu134................................................................................................................................................................
Batterijlader134................................................................................................................................................................
Transport En Opbergen134................................................................................................................................................................
De Accu, Acculader En Machine Afvoeren134................................................................................................................................................................
Starten En Stoppen135................................................................................................................................................................
Controle Voor Het Starten135................................................................................................................................................................
Sluit De Accu Aan Op De Machine135................................................................................................................................................................
Arbeidstechniek136................................................................................................................................................................
Algemene Werkinstructies136................................................................................................................................................................
Onderhoud138................................................................................................................................................................
Inspectie En Onderhoud138................................................................................................................................................................
Schoonmaken En Smeren138................................................................................................................................................................
Storingsschema139................................................................................................................................................................
Onderhoudsschema140................................................................................................................................................................
Technische Gegevens141................................................................................................................................................................
Eg-verklaring Van Overeenstemming142................................................................................................................................................................
Simbologiai Simboli Sulla Macchina143................................................................................................................................................................
Simboli Sulla Batteria E/o Sul Caricabatterie143................................................................................................................................................................
Indice Indice144................................................................................................................................................................
Prima Dell'avviamento Osservare Quanto Segue144................................................................................................................................................................
Alla Gentile Clientela145................................................................................................................................................................
Che Cosa C'è145................................................................................................................................................................
Norme Generali Di Sicurezza146................................................................................................................................................................
Avvertenze Generali Di Sicurezza Dell'attrezzo Elettrico146................................................................................................................................................................
Sicurezza Elettrica146................................................................................................................................................................
Abbigliamento Protettivo148................................................................................................................................................................
Dispositivi Di Sicurezza Della Macchina149................................................................................................................................................................
Batteria E Caricabatterie149................................................................................................................................................................
Manipolazione Della Batteria151................................................................................................................................................................
Batteria151................................................................................................................................................................
Caricabatterie151................................................................................................................................................................
Trasporto E Rimessaggio151................................................................................................................................................................
Smaltimento Della Batteria, Del Caricabatterie E Della Macchina151................................................................................................................................................................
Avviamento E Arresto152................................................................................................................................................................
Controlli Prima Dell'avviamento152................................................................................................................................................................
Collegare La Batteria Alla Macchina152................................................................................................................................................................
Tecnica Di Lavoro153................................................................................................................................................................
Istruzioni Generali Di Lavoro153................................................................................................................................................................
Ispezione E Manutenzione155................................................................................................................................................................
Pulizia E Lubrificazione155................................................................................................................................................................
Schema Ricerca Guasti156................................................................................................................................................................
Schema Di Manutenzione157................................................................................................................................................................
Caratteristiche Tecniche158................................................................................................................................................................
Dichiarazione Di Conformità Ce159................................................................................................................................................................
AclaraciÓn De Los SÍmbolos Símbolos En La Máquina160................................................................................................................................................................
Índice Índice161................................................................................................................................................................
Antes De Arrancar, Observe Lo Siguiente161................................................................................................................................................................
De La Batería162................................................................................................................................................................
Apreciado Cliente162................................................................................................................................................................
Qué Es Qué162................................................................................................................................................................
Instrucciones Generales De Seguridad163................................................................................................................................................................
Advertencias Generales De Seguridad Relacionadas Con La Herramienta Eléctrica163................................................................................................................................................................
Seguridad Personal163................................................................................................................................................................
Equipo De Protección Personal165................................................................................................................................................................
Equipo De Seguridad De La Máquina166................................................................................................................................................................
Batería Y Cargador De Batería166................................................................................................................................................................
Manejo De La BaterÍa168................................................................................................................................................................
Batería168................................................................................................................................................................
Cargador De Batería168................................................................................................................................................................
Transporte Y Almacenamiento168................................................................................................................................................................
Eliminación De La Batería, El Cargador Y La Máquina168................................................................................................................................................................
Arranque Y Parada170................................................................................................................................................................
Control Antes De Arrancar170................................................................................................................................................................
Conecte La Batería A La Máquina170................................................................................................................................................................
TÉcnica De Trabajo171................................................................................................................................................................
Instrucciones Generales De Trabajo171................................................................................................................................................................
Inspección Y Mantenimiento173................................................................................................................................................................
Limpieza Y Lubricación173................................................................................................................................................................
Tabla De Localización De Fallos174................................................................................................................................................................
Programa De Mantenimiento175................................................................................................................................................................
Datos Tecnicos Datos Técnicos176................................................................................................................................................................
Declaración Ce De Conformidad177................................................................................................................................................................
ExplicaÇÃo Dos SÍmbolos Símbolos Na Máquina178................................................................................................................................................................
Antes De Arrancar, Observe O Seguinte179................................................................................................................................................................
10 Bateria180................................................................................................................................................................
Prezado Cliente180................................................................................................................................................................
Como Se Chama180................................................................................................................................................................
InstruÇÕes Gerais De SeguranÇa181................................................................................................................................................................
Avisos Gerais De Segurança Da Ferramenta Eléctrica181................................................................................................................................................................
Equipamento De Protecção Pessoal183................................................................................................................................................................
Equipamento De Segurança Da Máquina184................................................................................................................................................................
Bateria E Carregador Da Bateria185................................................................................................................................................................
Manuseio Das Baterias186................................................................................................................................................................
Bateria186................................................................................................................................................................
Carregador Da Bateria186................................................................................................................................................................
Transporte E Armazenagem186................................................................................................................................................................
Eliminação Da Bateria, Do Carregador Da Bateria E Da Máquina187................................................................................................................................................................
Arranque E Paragem188................................................................................................................................................................
Controlo Antes De Arrancar188................................................................................................................................................................
Ligue A Bateria à Máquina188................................................................................................................................................................
TÉcnica De Trabalho189................................................................................................................................................................
Instruções Gerais De Trabalho189................................................................................................................................................................
Inspecção E Manutenção191................................................................................................................................................................
Limpeza E Lubrificação191................................................................................................................................................................
Esquema De Detecção De Avarias192................................................................................................................................................................
Esquema De Manutenção193................................................................................................................................................................
EspecificaÇÕes TÉcnicas Especificações Técnicas194................................................................................................................................................................
Certificado Ce De Conformidade195................................................................................................................................................................

Advertisement

Share and save

Advertisement