Download  Print this page

Electrolux EBB2600MG User Manual

Frost free refrigerator.
Hide thumbs

Advertisement

......................................
Frost Free Refrigerator
EBB2600
EBB2600MG
EBB/EBE3200
EBB3200MG/EBB3200AG
EBB3500MG/EBE3500AG
EBB/EBE3500
...................................
User Manual

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Electrolux EBB2600MG

   Summary of Contents for Electrolux EBB2600MG

 • Page 1

  ................. Frost Free Refrigerator User Manual EBB2600 EBB2600MG EBB/EBE3200 EBB3200MG/EBB3200AG EBB3500MG/EBE3500AG EBB/EBE3500...

 • Page 2: Table Of Contents

  Thank You for choosing Electrolux! ENVIRONMENTAL TIP WARNING Congratulations and thank you for choosing an Electrolux Disposal Information for Users This appliance must be plugged into its own refrigerator/freezer. We are sure that you will find your dedicated 220-240V, 50/60Hz AC electrical outlet.

 • Page 3: Installation

  WARNING R600A REFRIGERANT WARNING INSTALLATION INITIAL START UP • This appliance contains flammable R600a refrigerant. Avoid safety hazards by carefully installing, handling, Stable Footing servicing and disposing of this appliance. If your Clean the refrigerator thoroughly according to instructions When in operation, the outside of the refrigerator will feel When your refrigerator is in place, you need to stabilize appliance contains R600a it will be indicated on the and wipe away any dust that has accumulated during...

 • Page 4: Refrigerator Features

  EBB3200MG and EBB3500MG Refrigerator Features...

 • Page 5: Temperature Control

  TEMPERATURE CONTROL DOOR ALARM When you first turn on the refrigerator, set both the If the refrigerator door is left open longer than two refrigerator and freezer temperature control to MID. minutes, a buzzer will sound. Re-set the alarm by Please refer to the below section for information pressing the Light switch or closing the door.

 • Page 6: Door Storage Bins

  > Quick freeze function FEATURES This section tells you how to make the most of the many Use this function when you add a useful features of the refrigerator and how to clean them. large amount of food to the freezer You can adjust the refrigerator bins to meet different compartment.

 • Page 7

  TROUBLESHOOTING If you find that something is wrong with your refrigerator, you can carry out some easy checks before calling for service. You may be able to fix the problem and save time and costs, and spare yourself from some inconvenience. Problem Solution •...

 • Page 8

  Do you remember the last time you opened a gift and said to yourself ‘That’s exactly what I wanted!” That’s the kind of feeling that the designers at Electrolux seek to evoke in everyone who chooses or uses one of our products.

 • Page 9

  Terima Kasih telah memilih Electrolux! Selamat dan terima kasih telah memilih Electrolux lemari es/freezer. Kami yakin Anda akan mudah menggunakan lemari es baru ini. Sebelum mulai menggunakan lemari es, kami sarankan agar Anda membaca seluruh buku petunjuk pengguna yang mendeskripsikan lemari es beserta fungsi-fungsinya.

 • Page 10: Important Safety Information

  PERINGATAN PERINGATAN TERKAIT REFRIGERAN R600A KIAT LINGKUNGAN PERINGATAN • Lemari es ini mengandung refrigeran R600a yang Informasi Pembuangan untuk Dasar Pijakan yang Stabil Lemari es ini harus dicolokkan ke stopkontak mudah terbakar. Hindari bahaya keselamatan listrik khusus 220-240V, 50/60Hz AC. Pengguna Ketika lemari es terpasang, Anda perlu menstabilkan dengan berhati-hati saat memasang,...

 • Page 11: Pemasangan

  PEMASANGAN MENYALAKAN PERTAMA KALI Bersihkan lemari es secara menyeluruh dengan mengikuti Saat beroperasi, bagian luar lemari es akan terasa hangat, terutama saat mulai dinyalakan. Ini hal yang petunjuk dan seka debu yang tertimbun saat pengiriman. normal. Periksa apakah lantai sama tinggi. Jika tidak, sesuaikan Hindari menaruh makanan pada saluran udara karena kaki kemantapan hingga lemari es sama tinggi dan stabil.

 • Page 12

  EBB3200MG and EBB3500MG Perincian fitur lemari es (bilamana terpasang): Perincian fitur lemari es (bilamana terpasang): 1 Pintu 14 Kaki 1 Pintu 14 Kaki 2 Pegangan Pintu 15 Pengatur Geser Kelembapan 2 Pengatur Suhu Lemari Es 15 Pengatur Geser Kelembapan 3 Pembuat ice twist & serve 16 Ventilasi Pendingin Samping 3 Pegangan Pintu 16 Ventilasi Pendingin Samping...

 • Page 13: Pengatur Suhu

  PENGATUR SUHU ALARM PINTU Saat pertama kali menyalakan lemari es, atur suhu Jika pintu lemari es dibiarkan terbuka lebih dari > Fungsi cepat beku lemari es dan freezer ke posisi MID/Sedang. FITUR-FITUR dua menit, akan terdengar bunyi lonceng. Atur Lihat bagian di bawah untuk informasi tentang ulang alarm dengan menekan tombol Light atau Gunakan fungsi ini saat Anda menyesuaikan suhu lemari es dan freezer.

 • Page 14: Panduan Penyimpanan Makanan

  PANDUAN PENYIMPANAN MAKANAN KATEGORI PRODUK LEMARI ES FREEZER KIAT PENYIMPANAN DAGING Simpan daging dingin di bagian Sosis dan Daging Cincang 1-2 Hari 2-3 Bulan belakang Potongan Daging dan Steak 3-4 Hari 4-6 Bulan Plastik menyebabkan daging Daging Dingin 3-5 Hari 4-6 Bulan mengeluarkan air jika disimpan di lemari es lebih dari...

 • Page 15: Suara

  Jika menemukan ada yang salah dengan lemari es, Anda dapat melakukan beberapa pemeriksaan mudah sebelum ingin dibangkitkan desainer di Electrolux dalam diri siapa pun yang memilih atau menggunakan salah satu produk meminta bantuan servis. Anda mungkin dapat memperbaiki masalah dan menghemat waktu dan biaya, dan kami.

 • Page 16

  DETAIL KONTAK LAYANAN PELANGGAN ELECTROLUX ................. คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน ต้ ่ เ ย็ น ระบบ Frost Free Thailand Malaysia EBB2600MG EBB3200MG/EBE3200AG Call Center Tel: (+66 2) 725 9000 Domestic Toll Free: 1800-88-11-22 EBB3500MG/EBE3500AG Electrolux Thailand Co., Ltd Electrolux Home Appliances Sdn.

 • Page 17

  คำ า เตื อ น ขอบคุ ณ ที ่ เ ลื อ กใช ้ อ ี เ ลคโทรลั ก ซ ์ ข ้ อ แนะนำ า เกี ่ ย วกั บ สิ ่ ง แวดล ้ อ ม ข ้ อ มู ล การกำ า จั ด สำ า หรั บ ผู ้ ใ ช ้ เครื...

 • Page 18

  คำ า เตื อ น คำ า เตื อ น สารทำ า ความเย็ น R600a การติ ด ตั ้ ง การเริ ่ ม ต ้ น ใช ้ ง าน • เครื ่ อ งนี ้ ม ี ส ารทำ า ความเย็ น R600a ไวไฟ หลี ก เลี ่ ย งอั น ตรายโดยให ้ ฐานที...

 • Page 19

  EBB3200MG and EBB3500MG รายละเอี ย ดของส ่ ว นประกอบของตู ้ เ ย็ น (ตำ า แหน ่ ง ติ ด ตั ้ ง ): รายละเอี ย ดของส ่ ว นประกอบของตู ้ เ ย็ น (ตำ า แหน ่ ง ติ ด ตั ้ ง ): 1 ประตู...

 • Page 20

  การควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิ สั ญ ญาณเตื อ นประตู เมื ่ อ คุ ณ ทำ า การเปิ ด ใช ้ ง านตู ้ เ ย็ น เป็ น ครั ้ ง แรก ให ้ ต ั ้ ง ค ่ า ควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิ หากประตู...

 • Page 21: Food Storage Guide

  > การทำ า งานระบบ Quick Freeze คุ ณ สมบั ต ิ ข ้ อ มู ล ส ่ ว นนี ้ จ ะแสดงให ้ ค ุ ณ ทราบถึ ง วิ ธ ี ก ารใช ้ ง านอย ่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ใช...

 • Page 22

  การแก ้ ป ั ญหา หากคุ ณ พบว ่ า มี ส ิ ่ ง ผิ ด ปกติ เ กิ ด ขึ ้ น กั บ ตู ้ เ ย็ น ของคุ ณ คุ ณ สามารถตรวจสอบอย ่ า งง ่ า ย ๆ ก ่ อ นการโทรศั พ ท ์ เ รี ย กบริ ก ารซ ่ อ มได ้ ซึ ่ ง อาจสามารถช ่ ว ยคุ ณ แก...

 • Page 23

  เกิ ด ขึ ้ น กั บ ผู ้ ค นมากยิ ่ ง ขึ ้ น ในทั ่ ว ทุ ก มุ ม โลก ในทุ ก ส ่ ว นของชี ว ิ ต ประจำ า วั น ของพวกเขา ดั ง นั ้ น เมื ่ อ เราบอกว ่ า เราคำ า นึ ง ถึ ง คุ ณ นั ่ น คื อ เรา Electrolux Thailand Co., Ltd Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd หมายความว ่ า อย ่ า งนั ้ น จริ ง ๆ อี เ ลคโทรลั ก ซ ์ คำ า นึ ง ถึ ง คุ ณ...

 • Page 24: Troubleshooting

  Cảm ơn bạn đã chọn Electrolux! Xin chúc mừng và cảm ơn bạn đã chọn tủ lạnh/tủ đông Electrolux. Chúng tôi chắc rằng bạn sẽ thấy rất thú vị khi sử dụng thiết bị mới của bạn. Trước khi bạn bắt đầu sử...

 • Page 25

  CẢNH BÁO VỀ CHẤT LÀM LẠNH R600A CẢNH BÁO LỜI KHUYÊN VỀ MÔI TRƯỜNG CẢNH BÁO • Thiết bị này có chứa chất làm lạnh dễ cháy R600a. Thiết bị này phải được cắm vào ổ cắm 220-240V, Thông Tin về Việc Vứt Bỏ dành Điều Chỉnh Chân Cân Bằng Tránh các mối nguy hiểm về...

 • Page 26: Lắp đặt

  LẮP ĐẶT CÀI ĐẶT BAN ĐẦU Vệ sinh kỹ tủ lạnh theo hướng dẫn và lau bụi tích tụ Khi vận hành, phía bên ngoài của tủ lạnh sẽ ấm, nhất là trong quá trình vận chuyển. khi khởi động. Điều này là bình thường. Tránh đặt thức ăn tựa vào các lỗ...

 • Page 27

  EBB3200MG and EBB3500MG Thông tin chi tiết về tính năng của tủ đông (nếu có lắp): Thông tin chi tiết về tính năng của tủ lạnh (nếu có lắp): 1 Cửa 14 Chân 1 Cửa 14 Chân 2 Tay Nắm Cửa 15 Nút Trượt Độ...

 • Page 28: Điều Chỉnh Nhiệt độ

  > Chức năng đông lạnh nhanh ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ BÁO ĐỘNG CỬA TÍNH NĂNG Khi bạn bật tủ lạnh lần đầu, hãy đặt nút điều chỉnh nhiệt Sử dụng chức năng này khi bạn Nếu cửa tủ lạnh được mở lâu hơn hai phút, sẽ có Phần này cho bạn biết cách sử...

 • Page 29: Hướng Dẫn Bảo Quản Thức Ăn

  Các loại tiếng ồn HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN THỨC ĂN PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TỦ LẠNH TỦ ĐÔNG MẸO BẢO QUẢN THỊT Bảo quản thịt nguội ở phía sau tủ Xúc Xích và Thịt Băm 1-2 Ngày 2-3 Tháng lạnh là nơi lạnh nhất. Thịt Cắt Nhỏ...

 • Page 30: Tiếng ồn

  Bạn có nhớ lần cuối bạn mở một món quà ra và tự nhủ ‘Đúng là món mình muốn!” Đó chính là cảm giác mà các nhà thiết kế tại Electrolux tìm cách tạo ra ở mọi người khi họ chọn hoặc sử dụng một trong các sản phẩm Nếu bạn thấy có...

 • Page 31

  Đối với sủa chữa các sản phẩm nhỏ (bao gồm cả lò vi sóng và máy hút bụi), Quý khách chuyển sản phẩm đến Trung tâm Bảo hành Electrolux gần nhất hoặc thanh toán phí vận chuyển nếu có yêu cầu.

 • Page 32

  PN 811948431 NOTES...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: