Download  Print this page

Electrolux EAL6240AOU User Manual

Side by side refrigerator.
Hide thumbs

Advertisement

.................................................. ...............................................
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Advertisement

   Also See for Electrolux EAL6240AOU

   Summary of Contents for Electrolux EAL6240AOU

 • Page 1

  ....................Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 2

  - Produkte - Broshura - Manualet e përdorimit - Ndreqja e problemeve - Të dhëna për shërbimin www.electrolux.com LEGJENDA Paralajmërim - Të dhëna të rëndësishme për sigurinë. Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla Të dhëna për ambientin Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

 • Page 3

  SHQIP ME JU NË MENDJE Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të...

 • Page 4

  TË DHËNA PËR SIGURINË Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, të lejohet të rrjedhë përsëri te lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. kompresori. Prodhuesi nuk është përgjegjës nëse • Sigurohuni që spina të jetë e arritshme shkaktohen lëndime dhe dëme nga pas montimit të...

 • Page 5

  SHQIP PARALAJMËRIM • Për të zëvendësuar dritën e brendshme, Rrezik zjarri, goditjeje elektrike ose kontaktoni me qendrën e shërbimit. djegiesh. KUJDESI DHE PASTRIMI • Përdoreni pajisjen në mjedis shtëpiak. PARALAJMËRIM • Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj Përpara se të kryeni veprime për pajisjeje.

 • Page 6

  PËRSHKRIM I PRODUKTIT MODELI ME SHPËRNDARËS Prodhuesi i akullit akullit dhe Rafti i frigoriferit (xham i kalitur) ruajtja Për ruajtjen e ushqimeve të Ftohësi Xpress i kanoçeve (ndarja e zakonshme. ftohjes së shpejtë) Ndarja e freskimit (vetëm në modele Për të ruajtur pije. të...

 • Page 7

  SHQIP Ndarja e derës për ruajtje Për të ruajtur mish ose peshk të thatë për periudhë më të gjatë kohe. Për ruajtjen e ushqimeve të ngrira. Ndarja e derës për ruajtje (ndarje Rafti i ngrirësit (xham i kalitur) me 2 yje) Për ruajtjen e ushqimeve të...

 • Page 8

  Kutia e ngrirjes Për të ruajtur mish ose peshk të thatë për periudhë më të gjatë kohe. Ndarja e derës për ruajtje (ndarje me 2 yje) Për ruajtjen afatshkurtër të ushqimit dhe akulloreve. Ndarja e derës për ruajtje Për ruajtjen e ushqimeve të ngrira. Rafti i ngrirësit (xham i kalitur) Për ruajtjen e ushqimeve të...

 • Page 9

  SHQIP PANELI I KONTROLLIT MODELI ME SHPËRNDARËS Butoni i përzgjedhjes për shpërndarësin e akullit dhe Bllokimi për prodhuesin e akullit Butoni i përzgjedhjes për temperaturën Butoni i përzgjedhjes për shpërndarjen e ndarjes së ngrirësit e ujit Butoni i përzgjedhjes për temperaturën e ndarjes së...

 • Page 10

  Ekrani i alarmit (pa tingull) Klientët mund të informohen për gjendjen e temperaturës kur ngrihet normalisht për shkak të aksidenteve (p.sh. ndërprerjeve të energjisë) Ikona e alarmit pulson duke treguar temperaturën më të lartë të brendshme Alarmi ndalon kur butoni shtypet dhe ekrani shfaq vlerën e kontrollit të...

 • Page 11

  SHQIP Treguesi i temperaturës së ngrirësit Treguesi "super" për ngrirësin Treguesi i bllokimit Treguesi "super" për frigoriferin Treguesi i temperaturës së frigoriferit Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 12

  PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË INSTALIMI I LINJËS SË UJIT Për modelet me prodhuesin automatik të akullit – Presioni i ujit duhet të jetë 2.0~12.5 kgf/cm2 ose më shumë që prodhuesi automatik i akullit të funksionojë. – Kontrolloni presionin e ujit të rubinetit.

 • Page 13

  SHQIP PËRDORIMI I PËRDITSHËM Për cilësimin e temperaturës shtypni KONTROLLI I TEMPERATURËS butonin , derisa të shfaqet Kur pajisja është vendosur në prizë për temperatura e dëshiruar. herë të parë, modaliteti i temperaturës Për funksionin e ngrirjes së shpejtë mbani është...

 • Page 14

  Një rritje në temperaturën e ndarjes së ALARMI I HAPJES SË DERËS ngrirësit ose frigoriferit tregohet me: Një alarm akustik do të tingëllojë nëse dera • pulsimin e një treguesit të ndarjes së e frigoriferit ose ngrirësit lihet hapur për 1 ngrirësit ose / dhe frigoriferit minutë.

 • Page 15

  SHQIP OPSIONET Kur e vini në prizë për herë të parë pajisjen ZONA EKSTRA E FTOHJES drita LED FRESH është e ndezur. Për të ndryshuar cilësimet hap pas hapi përdorni butonin SELECT. Hapi Ekrani Temperatura e synuar FRESH +5°C deri +6°C. VEGETABLE +3°C deri +4°C.

 • Page 16

  KUJDES Nëse duhet përshtatur sasia e ujit që ka shkuar te prodhuesi i akullit, thërrisni një agjent shërbimit. KUJDES Në rast të ndërprerjes së energjisë, kubat e akullit mund të shkrijnë dhe uji mund të rrëshqasë poshtë në dysheme. Nëse prisni që kjo situatë të...

 • Page 17

  SHQIP UDHËZIME DHE KËSHILLA TË NEVOJSHME KËSHILLA PËR RUAJTJEN E USHQIMIT • Lajini ushqimet përpara se t'i ruani. • Ndajini ushqimet në pjesë të vogla. • Vendosni ushqimet që përmbajnë ujë ose ushqimet me shumë lagështirë, në pjesën e përparme të rafteve (pranë anës së...

 • Page 18

  KUJDESI DHE PASTRIMI Kapni të dy fundet dhe tërhiqini lart. PASTRIMI I PJESËVE TË BRENDSHME Për të pastruar përdorni një pëlhurë me ujë dhe lëndë larëse të butë (neutrale). Rafti i shpërndarësit të ujit Hiqni grilën e rrjedhjeve dhe pastroni rregullisht raftin e ujit (rafti i rrjedhjeve nuk shkarkohet vetë).

 • Page 19

  SHQIP Metoda e montimit është e kundërta e sekuencës së NDËRRIMI I LLAMBËS SË çmontimit. BRENDSHME LED KUJDES Llamba LED duhet të zëvendësohet vetëm nga një agjent i shërbimit ose një person me kualifikim të ngjashëm. KUJDES Sigurohuni që ta hiqni nga priza pajisjen në...

 • Page 20

  SI TË VEPROJMË NËSE… Ju lutemi kontrolloni këshillat e mëposhtme për zgjidhjen e problemeve përpara se të telefononi shërbimin! Problemi Pika e kontrollit Zgjidhja Nuk ftohet asnjëherë • A është pajisja e • Vendoseni pajisjen në brenda. Ngrirja dhe ftohja shkëputur nga priza? prizë.

 • Page 21

  SHQIP Nga brenda dalin aroma • A është ruajtur ushqimi i • Sigurohuni që t'i ose erëra të këqija. pambuluar dhe i mbuloni dhe mbështillni pambështjellë? ushqimet. • A janë raftet dhe xhepat • Pastroni pjesët e të ndotura me mbetje brendshme të...

 • Page 22

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 23

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 24

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 25

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 26

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 27

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 28

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 29

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 30

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 31

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 32

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 33

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 34

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 35

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 36

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 37

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 38

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 39

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 40

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 41

  HRVATSKI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 42

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 43

  HRVATSKI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 44

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 45

  HRVATSKI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 46

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 47

  HRVATSKI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 48

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 49

  HRVATSKI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 50

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 51

  HRVATSKI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 52

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 53

  HRVATSKI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 54

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 55

  HRVATSKI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 56

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 57

  HRVATSKI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 58

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 59

  ESKY Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 60

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 61

  ESKY Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 62

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 63

  ESKY Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 64

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 65

  ESKY Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 66

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 67

  ESKY Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 68

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 69

  ESKY Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 70

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 71

  ESKY Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 72

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 73

  ESKY Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 74

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 75

  ESKY Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 76

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 77

  , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune. BESØG VORES WEBSTED FOR: - Produkter - Brochurer - Brugsanvisninger - Fejlfinding - Serviceoplysninger www.electrolux.com TEGNFORKLARING Advarsel - Vigtige sikkerhedsanvisninger. Generelle oplysninger og tips Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 78

  Velkommen til Electrolux. TILBEHØR OG FORBRUGSVARER I Electrolux's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine Electrolux-apparater flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente – fra specialkogegrej og bestikkurve til flaskeholdere og fine vaskeposer ...

 • Page 79

  DANSK OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før appa- • Sørg for, at der er adgang til netstikket ratet installeres og tages i brug. Producen- efter installationen. ten kan ikke drages til ansvar, hvis appara- • Sørg for, at der er tilstrækkelig luftcirkula- tet installeres forkert og anvendelsen forår- tion rundt om apparatet.

 • Page 80

  • Brug apparatet i et husholdningsmiljø. VEDLIGEHOLDELSE OG • Apparatets specifikationer må ikke æn- RENGØRING dres. ADVARSEL • Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaski- Inden vedligeholdelse skal stikket ner) i apparatet, medmindre det er angi- tages ud af strømforsyningen. vet på apparatet som egnet af produ- centen.

 • Page 81

  DANSK PRODUKTBESKRIVELSE BEHOLDERMODEL Ismaskine og opbevaring Til opbevaring af almindelige fødevarer. Forfriskningsrum (kun udvalgte mo- Xpress Can Chiller (rum til hurtig kø- deller) ling) Til ofte anvendte dåser, drikkevand og Til opbevaring af drikkevarer. drikkevarer. Multiplus-zone Forfriskningshylder Til opbevaring af almindelig medicin el- Til opbevaring af kølevarer, mælk, jui- ler kosmetikprodukter.

 • Page 82

  Opbevaringsrum i låge (2-stjernet Til opbevaring af frostvarer. rum) Fryserhylde (hærdet glas) Til kortvarig opbevaring af madvarer og Til opbevaring af frostvarer, som f.eks. kød, fisk, is. Opbevaringsrum i låge MODEL UDEN BEHOLDER Isterningbakke Denne må ikke bruges til opbevaring af isterninger eller anbringes i fryserafde- Xpress Can Chiller (rum til hurtig kø- lingen.

 • Page 83

  DANSK Til opbevaring af tørret kød og fisk i en længere periode. Opbevaringsrum i låge (2-stjernet rum) Til kortvarig opbevaring af madvarer og Opbevaringsrum i låge Til opbevaring af frostvarer. Fryserhylde (hærdet glas) Til opbevaring af frostvarer, som f.eks. kød, fisk, is. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 84

  BETJENINGSPANEL BEHOLDERMODEL Valgknap til vanddosering Valgknap til temperatur i fryserafdelin- LYS/FILTER-knap: Knap til at tænde en beholderlam- Valgknap til temperatur i køleafdelingen Knap til filterudskiftning eller nulstil- ling. Tryk på denne knap i 3 sekunder, Tryk på denne knap for at forhindre, at når filteret er udskiftet, for at nul- indstillingerne ved et uheld ændres.

 • Page 85

  DANSK Kontrollampe for køleskabstemperatur Lås til kontrollampe for ismaskine Kontrollampe for isdosering Kontrollampe for dosering af vand Display for filterudskiftning Seks måneder efter den første strømtil- slutning blinker ikonet. MODEL UDEN BEHOLDER Lås-knap Tryk på denne knap for at forhindre, at Valgknap til temperatur i fryserafdelin- indstillingerne ved et uheld ændres.

 • Page 86

  FØR IBRUGTAGNING INSTALLATION AF VANDFORSYNING Til modeller med automatisk isma- skine – Vandtrykket skal være 2,0 - 12,5 kg/ cm2 eller mere for at køre den auto- matiske ismaskine. – Kontrollér vandtrykket i hanen. Hvis en kop på 180 kubikcentimeter fyl- des på...

 • Page 87

  DANSK DAGLIG BRUG LED'en tænder. Tryk på knappen igen for TEMPERATURSTYRING at stoppe denne funktion. Når apparatet sættes til for første gang, er Køleafdeling temperaturtilstanden angivet til Middel. BEHOLDERMODEL Fryserafdeling Tryk på -knappen for tempe- raturindstilling, indtil den ønskede tempera- tur vises.

 • Page 88

  Selvom apparatets normale funkti- on genoprettes, og den indvendige temperatur når et normalt niveau, blinker displayet fortsat, og den hø- jeste temperatur, der er nået, angi- ves. Når du trykker på Lås-knappen , afbrydes den høje tempe- raturtilstand, og displayet viser den justerede temperaturværdi.

 • Page 89

  DANSK TILVALG Når du tænder for apparatet første gang er MAGISK KØLEZONE FRESH LED-lampen TIL. For trinvis at ændre indstillingerne skal du bruge SELECT-knappen. Trin Visning Måltemperatur FRESH +5 °C til +6 °C VEGETABLE +3 °C til +4 °C FISH -1 °C til +0 °C MEAT -3 °C til -2 °C...

 • Page 90

  BEMÆRK I tilfælde af strømsvigt kan isternin- gerne smelte og vandet løbe ned på gulvet. Hvis du forventer, at en sådan situation vil vare mange ti- mer, skal du trække bakken ud og fjerne isterningerne, og derefter sætte bakken tilbage. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 91

  DANSK NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD FORSLAG TIL OPBEVARING AF FØDEVARER • Vask fødevarerne før opbevaring. • Del og adskil fødevarerne i mindre styk- ker. • Anbring vandholdige fødevarer med me- get fugt forrest på hylderne (tæt på lågsi- den). Hvis de anbringes tæt på koldluft- studen, fryses de muligvis.

 • Page 92

  VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Hold i begge ender og træk op RENGØRING AF DE INDVENDIGE DELE Brug en klud med vand og mildt (neutralt) vaskemiddel. Hylde til vandbeholder Fjern spildristen, og rengør vandhylden regelmæssigt (spildhylden er ikke selv- udtømmende). Hylder i fryseafdeling og køleafde- ling Åbn døren helt, og træk derefter hyl- derne fremad for at fjerne dem.

 • Page 93

  DANSK Metoden til samling er adskillelses- sekvensen i modsat rækkefølge. UDSKIFTNING AF DEN INDVENDIGE LED-LAMPE BEMÆRK LED-lampen må kun udskiftes af en serviceafdeling eller en tilsvaren- de sagkyndig. BEMÆRK Sørg for først at trække stikket ud! LED-udskiftning i fryseafdeling og kø- leafdeling Tag bagsiden af et LED-dæksel ved hjælp af en skruetrækker.

 • Page 94

  HVIS NOGET GÅR GALT Se det efterfølgende fejlfindingstip, før du kontakter en serviceafdeling! Fejl Tjek Løsning Der bliver aldrig koldt in- • Er apparatet tilsluttet? • Sæt stikket i apparatet. deni. Frysning og køling er • Er temperaturen sat til •...

 • Page 95

  DANSK Modbydelig lugt indefra. • Opbevares maden util- • Sørg for at dække ma- dækket eller uindpak- den til eller pakke den ket? ind. • Er der pletter af mad på • Rengør apparatets ind- selve hylderne og hol- vendige dele regelmæs- derne? sigt.

 • Page 96

  GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR: - Producten - Brochures - Gebruikershandleidingen - Oplossen van problemen - Service-informatie www.electrolux.com LEGENDA Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 97

  Welkom bij Electrolux. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de Electrolux webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van Electrolux mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken…...

 • Page 98: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instruc- op het stroomnet aan te sluiten. Hierdoor ties voor installatie en gebruik van het ap- kan de olie terug in de compressor stro- paraat. De fabrikant is niet verantwoordelijk men. voor letsel en schade veroorzaakt door een •...

 • Page 99

  NEDERLANDS • Bewaar de voedingswaren volgens de • De LED-verlichting die in dit apparaat ge- instructies op de verpakking. bruikt wordt, is enkel geschikt voor huis- houdapparaten. Gebruik het niet voor de WAARSCHUWING! verlichting in huis. Gevaar voor brand, elektrische •...

 • Page 100

  SERVICEDIENST • Neem contact op met de servicedienst voor elke herstelling of herlading van het apparaat. • Wij raden uitsluitend het gebruik van ori- ginele onderdelen aan. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 101

  NEDERLANDS BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT MODELLEN MET VERDEELEENHEID Ijsmaker en opslag Voor bewaring van algemene voeding. Verfrissingscompartiment (enkel bij Xpress Can Chiller (snelkoelcompart- bepaalde modellen) ment) Voor regelmatig gebruikte blikjes, Voor bewaring van dranken. drinkbaar water en dranken. Multi Plus Zone Verfrissingszak Voor bewaring van algemene medicij- Voor bewaring van gekoelde voedings-...

 • Page 102

  Deurcompartiment (2–sterrencom- Diepvries-legplanken (getemperd partiment) glas) Voor kortstondige bewaring van voe- Voor bewaring van ingevroren voe- ding en roomijs. dingswaren zoals vlees, vis, roomijs. Deurcompartiment Voor bewaring van ingevroren voe- dingswaren. MODELLEN ZONDER VERDEELEENHEID Ijsblokjesbakje Eierbakje Gebruik dit bakje niet voor bewaring Xpress Can Chiller (snelkoelcompart- van ijsblokjes en plaats het niet in het ment)

 • Page 103

  NEDERLANDS Vruchtenbak Vriesbak Voor langdurige bewaring van ge- droogde vlees- of viswaren. Deurcompartiment (2–sterrencom- partiment) Voor kortstondige bewaring van voe- ding en roomijs. Deurcompartiment Voor bewaring van ingevroren voe- dingswaren. Diepvries-legplanken (getemperd glas) Voor bewaring van ingevroren voe- dingswaren zoals vlees, vis, roomijs. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 104

  BEDIENINGSPANEEL MODELLEN MET VERDEELEENHEID Selectietoets voor verdeling van ijs- blokjes en vergrendeling van de ijs- maker Selectietoets voor temperatuur van het Selectietoets voor verdeling van water vriescompartiment Selectietoets voor temperatuur van het koelkastcompartiment. LIGHT/FILTER-toets: Toets voor het inschakelen van verdeeleenheidverlichting. Druk op deze toets om te verhinderen Toets voor vervanging of reset van dat instellingen ongewild worden gewij-...

 • Page 105

  NEDERLANDS Alarmweergave (geen geluid) Klanten kunnen geïnformeerd worden m.b.t. de temperatuurstatus wanneer deze, omwille van ongevallen (bijv. stroomstoringen), stijgt Het alarmpictogram knippert en geeft de hoogste binnentemperatuur weer Het alarm stopt wanneer de toets wordt ingedrukt en de display toont de controletemperatuur Vergrendeling Koelkasttemperatuur-indicator Indicator voor vergrendeling van ijsmaker...

 • Page 106

  Vriezertemperatuur-indicator “Super “indicator voor vriezer Vergrendeling “Super” indicator voor koelkast Koelkasttemperatuur-indicator Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 107: Voor Het Eerste Gebruik

  NEDERLANDS VOOR HET EERSTE GEBRUIK INSTALLATIE VAN DE WATERLEIDINGEN Voor modellen met een automati- sche ijsmaker – Om de automatische ijsmaker te ge- bruiken, moet de waterdruk 2,0~12,5 kgf/cm2 zijn. – Controleer de waterdruk van uw wa- terkraan. Wanneer een kom van 180cc binnen 10 seconden gevuld is, dan is de druk voldoende hoog.

 • Page 108: Dagelijks Gebruik

  DAGELIJKS GEBRUIK Om de temperatuur in te stellen, druk op TEMPERATUURREGELING -toets tot de gewenste Wanneer het apparaat voor het eerst inge- temperatuur verschijnt. schakeld wordt, is de temperatuurmodus Om de snelvriesfunctie in te schakelen, ingesteld op Middle (Gemiddeld). houd de -toets ingedrukt tot MODEL MET VERDEELEENHEID de Super LED gaat branden.

 • Page 109

  NEDERLANDS Wanneer u op de vergrendelings- – tijdens deze “OFF”-modus geven de displays van de vriezer en de koelkast toets drukt, wordt de alarmmo- “ — — “ weer. Overige LED-lampjes dus uitgeschakeld en het alarmpic- worden uitgeschakeld en de gehele togram verdwijnt.

 • Page 110

  OPTIES Wanneer u het apparaat voor de eerste MAGIC COOL ZONE maal op het stroomnet aansluit, is het FRESH-LED-lampje ingeschakeld. Om de instellingen stapsgewijs te wijzigen, gebruik de SELECT-toets. Stap Display Doeltemperatuur FRESH +5°C tot +6°C. VEGETABLE +3°C tot +4°C. FISH –1°C tot +0°C.

 • Page 111

  NEDERLANDS LET OP! Indien de hoeveelheid water die naar de ijsmaker gevoerd wordt, aangepast moet worden, neem contact met een onderhoudstech- nicus. LET OP! In geval van stroomstoringen kun- nen ijsblokjes smelten en smeltwa- ter de vloer nat maken. Indien u verwacht dat zulke situatie meerde- re uren zal duren, verwijder de be- waarbak en verwijder de ijsblokjes...

 • Page 112: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS TIPS VOOR BEWARING VAN VOEDINGSWAREN • Was voedsel alvorens het te bewaren. • Verdeel voedsel in kleinere stukken of porties. • Plaats waterige voedingswaren of voe- dingswaren met veel vocht vooraan op de legplanken (dicht bij de deur). Indien ze dicht bij de koudeluchtopening ge- plaatst worden, kunnen ze bevriezen.

 • Page 113

  NEDERLANDS ONDERHOUD EN REINIGING Houd vast aan beide zijden en trek REINIGEN VAN DE INTERNE naar omhoog. ONDERDELEN Gebruik een doek met water en een milde (neutrale) detergent om de koelkast aan de binnenkant te reinigen. Waterbakje van de verdeeleenheid Verwijder het rooster en reinig regel- matig het wateropvangbakje (geen au- tomatische afvoer).

 • Page 114

  De montage gebeurt in de omge- keerde volgorde. VERVANGEN VAN DE LED- BINNENVERLICHTING LET OP! De LED-verlichting mag uitsluitend door een onderhoudstechnicus of gelijkaardig bevoegd persoon wor- den vervangen. LET OP! Zorg ervoor dat het apparaat eerst losgekoppeld is van het stroomnet! Vervangen van de LED-verlichting van vriezer en koelkast Scheid de achterzijde en de cover van...

 • Page 115: Problemen Oplossen

  NEDERLANDS PROBLEMEN OPLOSSEN Controleer volgende tips voor pro- bleemoplossing alvorens de servi- cedienst te bellen! Storing Controlepunt Oplossing Het wordt nooit koud aan • Is het apparaat aange- • Sluit het apparaat aan de binnenkant. Onvol- sloten op het stroom- op het stroomnet.

 • Page 116

  Geur of slechte geuren • Zijn de voedingswaren • Zorg ervoor dat voe- aan de binnenkant. onafgedekt of oninge- dingswaren steeds af- pakt opgeslagen? gedekt en ingepakt zijn. • Zijn de legplanken en • Reinig de interne delen opbergruimten bedekt van het apparaat regel- met etensresten? matig.

 • Page 117: Table Of Contents

  VISIT OUR WEBSITE FOR: - Products - Brochures - User manuals - Trouble shooter - Service information www.electrolux.com LEGEND Warning - Important Safety information. General information and tips Environmental information Subject to change without notice. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 118

  Welcome to Electrolux. ACCESSORIES AND CONSUMABLES In the Electrolux webshop, you’ll find everything you need to keep all your Electrolux appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags…...

 • Page 119: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appli- is to let the oil to flow back in the com- ance, carefully read the supplied instruc- pressor. tions. The manufacturer is not responsible • Make sure that there is access to the if an incorrect installation and use causes mains plug after the installation.

 • Page 120

  WARNING! • To replace the internal light, contact Risk of fire, electrical shock or ex- Service. plosion. CARE AND CLEANING • Use this appliance in a household envi- ronment. WARNING! Before maintenance, disconnect • Do not change the specification of this the mains plug from the mains.

 • Page 121: Product Description

  ENGLISH PRODUCT DESCRIPTION DISPENSER MODEL Ice Maker and Storage Refreshment Compartment (selec- ted models only) Xpress Can Chiller (quick cooling For frequently used cans, drinking wa- compartment) ter and beverages. For storing beverages. Refreshment Pocket Multi Plus Zone For storing refrigerating foods, milk, For storing general medicines or cos- juice, beer bottles etc.

 • Page 122

  For short-term storage of food and ice- Freezer Shelf (tempered glass) cream. For storing frozen foods such as meat, Door Storage Compartment fish, ice-cream. For storing frozen food. NON DISPENSER MODEL Ice Cube Tray Refrigerator Shelf (tempered glass) For storing common foods. Xpress Can Chiller (quick cooling compartment) Refreshment Pocket...

 • Page 123

  ENGLISH For short-term storage of food and ice- cream. Door Storage Compartment For storing frozen food. Freezer Shelf (tempered glass) For storing frozen foods such as meat, fish, ice-cream. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 124: Control Panel

  CONTROL PANEL DISPENSER MODEL Selection button for Ice Dispensing and Lock for Ice Maker Selection button for Water Dispensing Selection button for freezer compart- ment temperature Selection button for refrigerator com- LIGHT/FILTER button: partment temperature. Button for switching on a dispens- er light.

 • Page 125

  ENGLISH Refrigerator temperature indicator Lock for Ice Maker indicator Ice Dispensing indicator Water Dispensing indicator Filter Exchange display After 6 months of the first power input, the icon will flicker. NON DISPENSER MODEL Lock button Press this button to prevent settings Selection button for freezer compart- from being accidently changed.

 • Page 126: Before First Use

  BEFORE FIRST USE INSTALLING WATER LINE For models with Automatic Ice Maker – The water pressure should be 2.0~12.5 kgf/cm2 or more to run the Automatic Ice Maker. – Check your tap water pressure. If a cup of 180 cc is full within 10 sec- onds, the pressure is appropriate.

 • Page 127: Daily Use

  ENGLISH DAILY USE TEMPERATURE CONTROL When the appliance is plugged in for a first time, the temperature mode is set to Mid- dle. DISPENSER MODEL Freezer Compartment For temperature setting push button until desired temperature displays. For Faster Cooling function hold button until super LED turns on.

 • Page 128: Door Open Alarm

  Even though normal operation of the appliance is restored and inner temperature reaches a normal range, the display still flashes and the highest temperature reached is indicated. When you press Lock button , high temperature mode is terminated and the display shows adjusted temperature value.

 • Page 129: Options

  ENGLISH OPTIONS When you plug the appliance for a first time MAGIC COOL ZONE FRESH LED is ON. For changing settings step by step use SE- LECT button. Step Display Target Temperature FRESH +5°C to +6°C. VEGETABLE +3°C to +4°C. FISH –1°C to +0°C.

 • Page 130

  CAUTION! In case of power failure ice cubes may melt and flow down to the floor. If you expect such situation to last for long hours, pull out the case and remove the ice cubes from it, then replace it back. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 131: Helpful Hints And Tips

  ENGLISH HELPFUL HINTS AND TIPS HINTS FOR STORING FOOD • Wash foods before storing. • Divide and separate foods into smaller pieces. • Place watery foods or foods with much moisture in front of shelves (close to the door side). If they are placed close to the cold air spout, they can be frozen.

 • Page 132: Care And Cleaning

  CARE AND CLEANING CLEANING OF THE INTERIOR PARTS Use cloth with water and mild (neutral) de- tergent to clean. Dispenser Water Shelf Remove the spill grill and clean the wa- ter shelf regularly (the spill shelf is not self-draining). Freezer and Refrigerator Shelves Open the door completely, then pull shelves forward to remove.

 • Page 133

  ENGLISH An assembly method is the oppo- site of a disassembling sequence. CHANGING THE INTERIOR LED LIGHT CAUTION! LED light should be replaced only by a service agent or similarly quali- fied person. CAUTION! Be sure to unplug the appliance first! Freezer and refrigerator LED changing Separate a back side of a LED cover...

 • Page 134: What To Do If

  WHAT TO DO IF… Please check up the following trou- bleshooting tips before you call for service! Problem Checkup Point Solution It never gets cold inside. • Is the appliance unplug- • Plug in the appliance. Freezing and refrigerating ged? •...

 • Page 135: Ambient Temperature

  ENGLISH Odour or disgusting smell • Is the food stored un- • Be sure to cover and from the inside . covered or unwrapped? wrap the foods. • Are the shelves and • Clean the interior parts pockets stained with of the appliance regular- food stuff? ly.

 • Page 136

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 137

  EESTI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 138

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 139

  EESTI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 140

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 141

  EESTI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 142

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 143

  EESTI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 144

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 145

  EESTI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 146

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 147

  EESTI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 148

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 149

  EESTI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 150

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 151

  EESTI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 152

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 153

  EESTI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 154

  VIERAILE VERKKOSIVULLAMME, JOKA SISÄLTÄÄ: - Tuotteet - Esitteet - Käyttöohjeet - Vianetsintä - Takuu ja kuluttajaneuvonta www.electrolux.com SYMBOLIEN KUVAUS Varoitus - Tärkeitä turvallisuusohjeita. Yleistietoja ja vinkkejä Ympäristönsuojeluohjeita Oikeus muutoksiin pidätetään. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 155

  SUOMI WE’RE THINKING OF YOU Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxin maailmaan.

 • Page 156

  TURVALLISUUSOHJEET Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet en- • Varmista, että laitteen verkkovirtakytken- nen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmista- tä on ulottuvilla laitteen asennuksen jäl- ja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusva- keen. hingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheelli- • Varmista, että laitteen ympärillä on riittä- sestä...

 • Page 157

  SUOMI • Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuk- HOITO JA PUHDISTUS sia. VAROITUS! • Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelöko- Irrota pistoke pistorasiasta ennen neita) laitteeseen, ellei valmistaja ole an- kuin aloitat huoltotoimenpiteet. tanut lupaa niiden käyttöön. • Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu. •...

 • Page 158: Laitteen Kuvaus

  LAITTEEN KUVAUS ANNOSTELIJALLA VARUSTETTU MALLI Jääpalakone ja jääpalojen säilytys- Virvokekotelo (vain tietyt mallit) tila Usein käytettäviä tölkkejä, vesipulloja ja Xpress-pikajäähdytin (pikajäähdytys- juomia varten. lokero) Virvokekaukalo Juomien säilytystä varten. Jäähdytettyjen elintarvikkeiden, kuten Multi Plus Zone maidon, mehun, olutpullojen, jne. säily- tystä varten. Yleisten lääkkeiden tai kosmetiikan säi- lytystä...

 • Page 159

  SUOMI Ovikaukalo Pakastetuotteiden, kuten lihan, kalan, jäätelön, jne. säilytystä varten. Pakastetuotteiden säilytystä varten. Pakastimen hylly (karkaistu lasi) MALLI ILMAN ANNOSTELIJAA Jääpalatarjotin Tavallisten elintarvikkeiden säilytystä varten. Xpress-pikajäähdytin (pikajäähdytys- Virvokekaukalo lokero) Jäähdytettyjen elintarvikkeiden, kuten Juomien säilytystä varten. maidon, mehun, olutpullojen, jne. säily- Multi Plus Zone tystä...

 • Page 160

  Ovikaukalo Pakastetuotteiden säilytystä varten. Pakastimen hylly (karkaistu lasi) Pakastetuotteiden, kuten lihan, kalan, jäätelön, jne. säilytystä varten. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 161

  SUOMI KÄYTTÖPANEELI ANNOSTELIJALLA VARUSTETTU MALLI Vesiannostelijan valintapainike. Pakastimen lämpötilanvalitsin VALO/SUODATIN-painike: Annostelijan valon sytytyspainike. Jääkaapin lämpötilanvalitsin Suodattimen vaihdon tai resetoin- nin painike. Paina tätä painiketta 3 sekunnin Paina tätä painiketta välttääksesi ase- ajan suodattimen vaihtamisen jäl- tuksien muuttamisen vahingossa. keen tai asetuksien resetoimiseksi. Vapauta painike painamalla sitä...

 • Page 162

  Jääkaapin lämpötilan merkkivalo Jääpalakoneen lukituksen merkkivalo Jäänannostelijan merkkivalo Vesiannostelijan merkkivalo Suodattimen vaihdon merkkivalo Merkkivalo vilkkuu, kun ensimmäisestä käynnistyskerrasta on kulunut 6 kuukaut- MALLI ILMAN ANNOSTELIJAA Lukituspainike Paina tätä painiketta välttääksesi ase- Pakastimen lämpötilanvalitsin tuksien muuttamisen vahingossa. Vapauta painike painamalla sitä yli 3 Jääkaapin lämpötilanvalitsin sekunnin ajan.

 • Page 163

  SUOMI KÄYTTÖÖNOTTO VESIPUTKEN ASENNUS Mallit, joissa on jääpalakone – Vedenpaineen on oltava 2,0~12,5 kgf/cm2 tai sitä suurempi, jotta automaattinen jääpalakone toi- misi. – Tarkista hanaveden paine. Jos 180 cc:n kuppi on täynnä 10 sekun- nissa, paine on hyväksyttävä. – Jos vedenpaine ei ole riittävä jääpa- lakoneen toimimisen kannalta, ota yhteyttä...

 • Page 164

  PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ Aseta lämpötila painamalla painiketta LÄMPÖTILAN VALVONTA , kunnes näkyviin tulee halu- Kun laite kytketään verkkovirtaan ensim- amasi lämpötila. mäisen kerran, lämpötila on asetettu keski- Aktivoi pikapakastustoiminto painamalla ja tasolle. pitämällä painiketta alhaalla, ANNOSTELIJALLA VARUSTETTU MAL- kunnes tehotoiminnon merkkivalo syttyy. Poista toiminto käytöstä...

 • Page 165

  SUOMI Laite ilmoittaa pakastimen ja jääkaapin läm- tivoituu. Hälytys sammuu 5 minuutin kulut- pötilan noususta seuraavasti: tua. Kun olosuhteet ovat palautuneet nor- maaleiksi (ovi suljettu), hälytysäänimerkki • pakastimen tai/ja jääkaapin näyttö vilk- sammuu. • elektroninen järjestelmä näyttää jääkaa- pin ja pakastimen suurimman sisälämpö- tilan Vaikka laitteen normaali toiminta palautetaan ja sisälämpötila saavut-...

 • Page 166

  LISÄTOIMINNOT Kun laite kytketään ensimmäisen kerran MAGIC COOL ZONE sähköverkkoon, FRESH-merkkivalo syttyy. Muuta asetuksia vaihe vaiheelta painikkeel- la SELECT. Vaihe Näyttö Kohdelämpötila FRESH +5 °C - +6 °C. VEGETABLE +3 °C - +4 °C. FISH -1 °C - +0 °C. MEAT -3 °C - -2 °C.

 • Page 167

  SUOMI HUOMIO Mahdollisen sähkökatkoksen sat- tuessa jääkuutiot voivat sulaa ja ve- si valua lattialle. Jos sähkökatkok- sen oletetaan kestävän useampia tunteja, vedä lokero ulos ja poista siitä jääkuutiot, aseta lokero sitten takaisin paikoilleen. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 168

  HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ VINKKEJÄ RUOKIEN SÄILYTTÄMISEEN • Pese elintarvikkeet ennen niiden asetta- mista säilöön. • Erota ja jaa elintarvikkeet pieniin kappa- leisiin. • Aseta runsaasti nestettä tai kosteutta si- sältävät elintarvikkeet hyllyjen etuosaan. Aseta elintarvikkeet siten, etteivät ne ota kiinni takaseinään.

 • Page 169

  SUOMI HOITO JA PUHDISTUS SISÄOSIEN PUHDISTAMINEN Puhdista liinalla, käytä vettä ja mietoa (neut- raalia) pesuainetta. Annostelijan vuotoallas Poista ritilä ja puhdista vuotoallas sään- nöllisesti (vuotoallas ei tyhjene itses- tään). Pakastimen ja jääkaapin hyllyt Avaa ovi kokonaan, vedä hyllyjä sitten eteenpäin niiden irrottamiseksi. Jään säilytyslokero –...

 • Page 170

  Asenna osat paikoilleen noudatta- malla purkuohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. SISÄVALON VAIHTAMINEN HUOMIO Vain huoltoliike tai vastaava alan ammattilainen saa vaihtaa LED-va- lon. HUOMIO Muista irrottaa pistoke ensin sähkö- verkosta. Pakastimen ja jääkaapin LED-valon vaihtaminen Irrota LED-valon suojuksen takaosa ruuvimeisselillä. Irrota LED-valon suojus ja löysää LED- valon levyn 2 kiinnitysruuvia.

 • Page 171

  SUOMI KÄYTTÖHÄIRIÖT Lue seuraavat vianmääritysohjeet ennen yhteyden ottamista huolto- liikkeeseen. Ongelma Tarkistustoimenpide Korjaustoimenpide Sisätila ei jäähdy. Pakas- • Onko laite irrotettu säh- • Kytke laite sähköverk- tus ja jäähdytys ovat riittä- köverkosta? koon. mättömiä. • Onko lämpötila asetettu • Aseta lämpötila keskita- alhaiselle tasolle? solle tai korkealle tasol- •...

 • Page 172

  Sisätilassa on tuoksuja tai • Onko jääkaapissa olevat • Varmista, että elintarvik- epämiellyttäviä hajuja. elintarvikkeet ilman suo- keet on suojattu ja pa- jaa tai pakkausta? kattu hyvin. • Onko hyllyillä ja kauka- • Puhdista laitteen sisä- loissa ruokajäämiä? osat säännöllisesti. Kun hajut imeytyvät osiin, nii- •...

 • Page 173

  SUOMI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 174

  Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 175

  SUOMI Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

 • Page 176

  092011-A Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: