Download  Print this page

Advertisement

EAL6240AOU EAL6140WOU EAL6141WOX
EAL6142BOX EAL6143WOX EAL6140WOW
SQ
Frigorifer Side by Side
BG
Хладилник Side by Side
HR
Side by Side hladnjak
CS
Chladnička „Side by Side"
DA
Side om side køleskab
NL
Side by Side koelkast
EN
Side by Side Refrigerator
ET
Kahe poolega külmutuskapp
FI
Side by Side -jääkappi
RO
Frigiderul Side by Side
EAL6xxxXOX_SQ-RO(1)_2.indd 1
Udhëzimet për përdorim
Ръководство за употреба
Upute ca uporabu
Návod k použití
Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
User manual
Kasutsjuhend
Käyttöohje
Manual de utilizare
2
20
38
56
74
92
110
128
146
164
6/8/2015 1:46:17 PM

Advertisement

Chapters

   Also See for Electrolux EAL6240AOU

   Summary of Contents for Electrolux EAL6240AOU

 • Page 1

  EAL6240AOU EAL6140WOU EAL6141WOX EAL6142BOX EAL6143WOX EAL6140WOW Frigorifer Side by Side Udhëzimet për përdorim Хладилник Side by Side Ръководство за употреба Side by Side hladnjak Upute ca uporabu Chladnička „Side by Side” Návod k použití Side om side køleskab Brugsanvisning Side by Side koelkast...

 • Page 2: Table Of Contents

  ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN ..............19 ME JU NË MENDJE Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të...

 • Page 3: TË DhËna PËr SigurinË

  SHQIP TË DHËNA PËR SIGURINË Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhë- zimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini udhëzimet bashkë me pajisjen, për t’iu referuar në të ardhmen. Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme •...

 • Page 4: UdhËzimet PËr SigurinË

  4 www.electrolux.com • Nëse pajisja është e pajisur me prodhues akulli ose rubinet uji, mbushini vetëm me ujë të pijshëm. • Nëse pajisja kërkon lidhje me rrjetin e ujit, lidheni atë vetëm me rrjetin e ujit të pijshëm. • Presioni i ujit në hyrje (minimumi dhe maksimumi) duhet të jetë...

 • Page 5

  SHQIP Hedhja e mbeturinave • Nëse dëmtohet qarku i ftohjes, sigurohuni që të mos ketë flakë dhe burime ndezjeje në dhomë. Ajrosni PARALAJMËRIM! dhomën. Rrezik lëndimi ose mbytjeje. • Mos lejoni që enë të nxehta të prekin • Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizi- pjesët plastike të...

 • Page 6: PËrshkrim I Produktit

  6 www.electrolux.com PËRSHKRIM I PRODUKTIT MODELI ME SHPËRNDARËS Prodhuesi i akullit akullit dhe ruajtja kanoçe, ujë i pijshëm, pije. Ftohësi Xpress i kanoçeve Xhepi i freskimit (ndarja e ftohjes së shpejtë) Për ruajtjen e ushqimeve për ftohje, Për të ruajtur pije.

 • Page 7

  SHQIP MODELI PA SHPËRNDARËS Tabakaja e kubave të akullit Për ruajtjen e ushqimeve për ftohje, qumësht, lëngje, shishe birre, etj. Ftohësi Xpress i kanoçeve (ndarja e ftohjes së shpejtë) Kutia e zarzavateve Për të ruajtur pije. Kutia e frutave Zona Multi Plus Kutia e ngrirjes Për të...

 • Page 8: Paneli I Kontrollit

  8 www.electrolux.com PANELI I KONTROLLIT MODELI ME SHPËRNDARËS Butoni i përzgjedhjes për shpërndarësin e akullit Bllokimi për prodhuesin e akullit Butoni i përzgjedhjes për Butoni i përzgjedhjes për temperaturën e ndarjes së ngrirësit. shpërndarjen e ujit Butoni i përzgjedhjes për temperaturën e ndarjes së...

 • Page 9

  SHQIP Treguesit (A-H) Përshkrimi Treguesi i bllokimit Treguesi i temperaturës së frigoriferit Bllokimi për treguesin e prodhuesit të akullit Treguesi i shpërndarësit të akullit Treguesi i daljes së ujit Ekrani i zëvendësimit të filtrit Pas 6 muajsh nga kontakti i parë me energjinë, ikona do të...

 • Page 10: PËrpara PËrdorimit TË ParË

  10 www.electrolux.com PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË INSTALIMI I LINJËS SË UJIT 1. Për modelet me prodhuesin au- tomatik të akullit – Presioni i ujit duhet të jetë 2.0~12.5 kgf/cm2 ose më shumë që prodhuesi automatik i akullit të funksionojë. – Kontrolloni presionin e ujit të...

 • Page 11: PËrdorimi I PËrditshËm

  SHQIP PËRDORIMI I PËRDITSHËM KONTROLLI I TEMPERA- MODELI PA SHPËRNDARËS TURËS Ndarja e ngrirësit Kur pajisja është vendosur në prizë për herë të parë, modaliteti i temperaturës është vendosur në Mes. MODELI ME SHPËRNDARËS Ndarja e ngrirësit Për cilësimin e temperaturës shtypni butonin , derisa të...

 • Page 12

  12 www.electrolux.com Edhe pse është rikuperuar sioni i energjisë së fikur): funksionimi normal i pajisjes dhe – ju mund ta ndaloni funksionimin temperatura e brendshme arrin e pajisjes pa e hequr nga priza, nivelin normal, ikona e alarmit veçanërisht gjatë pushimeve përsëri pulson dhe ekrani...

 • Page 13: Opsionet

  SHQIP OPSIONET ZONA EKSTRA E FTOHJES Kur e vini në prizë për herë të parë pa- jisjen drita LED FRESH është e ndezur. Për të ndryshuar cilësimet hap pas hapi përdorni butonin SELECT. Step Display Target Temperature FRESH +5°C deri +6°C. VEGETABLE +3°C deri +4°C.

 • Page 14: UdhËzime Dhe KËshilla TË Nevojshme

  14 www.electrolux.com • Nëse kubat e akullit ngecin dhe nuk KUJDES dalin, tërhiqni jashtë kutinë e ruajtjes Në rast të ndërprerjes së energ- së akullit dhe ndani kubat e akullit që jisë, kubat e akullit mund të shkri- mund të jenë ngjitur bashkë.

 • Page 15: Kujdesi Dhe Pastrimi

  SHQIP KUJDESI DHE PASTRIMI PASTRIMI I PJESËVE TË 3. Xhepat e ngrirësit dhe të frigor- iferit BRENDSHME Kapni të dy fundet dhe tërhiqini lart. Për të pastruar përdorni një pëlhurë me ujë dhe lëndë larëse të butë (neutrale). 1. Rafti i shpërndarësit të ujit Hiqni grilën e rrjedhjeve dhe pastroni rregullisht raftin e ujit (rafti i rrjed- hjeve nuk shkarkohet vetë).

 • Page 16

  16 www.electrolux.com PASTRIMI I PJESËS MBRAPA 3. Shkëpusni një rrip të fletës së dritës LED dhe ndërroni dritën LED. TË PAJISJES (PJESA E MAKI- NERISË) Hiqni pluhurin në grilë me fshesë me korrent të paktën një herë në vit. Metoda e montimit është e kundërta e sekuencës së...

 • Page 17: Si TË VeprojmË NËse

  SHQIP SI TË VEPROJMË NËSE... Ju lutemi kontrolloni këshillat e mëposhtme për zgjidhjen e prob- lemeve përpara se të telefononi shërbimin! Problemi Pika e kontrollit Zgjidhja Nuk ftohet asn- • A është pajisja e • Vendoseni pajisjen në jëherë brenda. shkëputur nga priza? prizë.

 • Page 18

  18 www.electrolux.com Problem Possible cause Solution Nga brenda dalin • A është ruajtur ushqimi • Sigurohuni që t’i mbuloni aroma ose erëra të i pambuluar dhe i pam- dhe mbështillni ushqimet. këqija. bështjellë? • Pastroni pjesët e brend- • A janë raftet dhe shme të...

 • Page 19: ÇËshtje QË Lidhen Me Ambientin

  SHQIP ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN Ricikloni materialet me simbolin Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbo- Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e mbeturinave shtëpiake. Ktheni e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe produktin në pikën lokale të riciklimit ose në...

 • Page 20

  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ..............37 НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го използвате, можете да сте...

 • Page 21: ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

  БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Внимателно прочетете предоставените инструкции преди инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи отговорност за неправилно инсталиране и употреба, предизвикани от неправилно използване. Винаги запазвайте инструкциите, доставени с уреда за бъдещи справки. Безопасност за деца и хора с ограничени способности •...

 • Page 22: ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

  22 www.electrolux.com от производителя, неговия сервизен агент или лица със сходна квалификация, за да се избегне опасност. • Ако уредът е оборудван с ледогенератор или диспенсер за вода, пълнете ги само с питейна вода. • Ако за уреда е необходима свръзка за вода, свързвайте го само...

 • Page 23

  БЪЛГАРСКИ Употреба Грижи и почистване ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване, изгаряния, Опасност от нараняване или токов удар или пожар. повреда на уреда. • Не променяйте спецификациите на • Преди поддръжка изключете уреда уреда. и извадете захранващия щепсел от • Не поставяйте електрически уреди контакта...

 • Page 24: ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

  24 www.electrolux.com ОПИСАНИЕ НА УРЕДА МОДЕЛ С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДА Ледогенератор и свежаващ джоб съхранение на лед За съхранение на охладени храни, мляко, сок, бира в бутилки и др. Охладител за кенове Xpгess Отделение за зеленчуци (отделение за бързо изстудяване) За...

 • Page 25: Зона Multi Plus

  БЪЛГАРСКИ МОДЕЛ БЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДА Табла за ледени кубчета За съхранение на охладени храни , мляко,сок, бира в бутилки и др Охладител за кенове Xpress (отделение за бързо изстудяване) Отделение за зеленчуци За съхранение на напитки. Отделение за плодове Зона...

 • Page 26: КОМАНДНО ТАБЛО

  26 www.electrolux.com КОМАНДНО ТАБЛО МОДЕЛ С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДА Бутон за избор за производство на лед и заключване на ледоге- Бутон за избор на температурата на нератора фризерното отделение. Бутон за избор за дозиране на вода . Бутон за избор на температурата на...

 • Page 27

  БЪЛГАРСКИ Индикатори (A-H) на дисплея Индикатор за заключване Индикатор за хладилна температура Индикатор за заключване на ледогенератора Индикатор за производство на лед Индикатор за дозиране на вода Дисплей за подмяна на филтър След 6 месеца от първото захранване, иконата ще мига. МОДЕЛ...

 • Page 28: ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

  28 www.electrolux.com ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА ИНСТАЛИРАНЕ НА ВОДНА СИСТЕМА 1. За модели с автоматичен ледогенератор – Водното налягане трябва да бъде над 2,0~12,5 kgf/cm2, за да работи автоматичния ледогенератор. – Проверете налягането на чешмяната вода. Ако чаша от 180 куб.см. се напълни...

 • Page 29: ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

  БЪЛГАРСКИ ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА НАСТРОЙКА НА и WATER едновременно за 10 секунди, за да преминете от ТЕМПЕРАТУРАТА една температурна единица в друга. Когато уредът се включва в захранването за първи път, МОДЕЛ БЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА температурният режим е настроен на ВОДА “Среден”.

 • Page 30

  30 www.electrolux.com ФУНКЦИИ “ИЗКЛЮЧЕНО” • мигаща иконка на алармата (не се чува звънец) • Вътрешното осветление на уреда • електронна система показва макси- се изключва, ако вратите бъдат малната достигната температура в отворени за повече от 1О минути • Функция “Изключен дисплей”: отделенията...

 • Page 31: ОПЦИИ

  БЪЛГАРСКИ ОПЦИИ ЗОНА MAGIC COOL Когато включите уреда в захранването за първи път, светодиодът FRESH е включен . За промяна на настройките стъпка по стъпка използвайте бутон SELECT. Стъпка Дисплей Целева температура FRESH +5°C дo +6°C. VEGETABLE +3°C дo +4°C. FISH –1°C дo +0°C.

 • Page 32: ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

  32 www.electrolux.com • излизат, издърпайте отделението ВНИМАНИЕ! за съхранение на лед и отделете В случай на спиране на тока, ледените кубчета, които са се ледените же да се разтопят съединили. и да се разлеят по пода. Ако очаквате тази ситуация...

 • Page 33: ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

  БЪЛГАРСКИ ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ЧАСТИ Използвайте кърпа, напоена с вода и слаб (неутрален) препарат за почистване. 1. Рафт на отделението за вода Отстранявайте решетката за 3. Джобове на фризера и хладилника разливане и почиствайте рафта Хванете за двата края и издърпайте. за...

 • Page 34

  34 www.electrolux.com ПОЧИСТВАНЕ НА ГЪРБА НА подменете светодиода. УРЕДА (МАШИНЕН ОТСЕГ) Почиствайте праха от решетката с прахосмукачка поне веднъж годишно . Сглобяването става по обратния път на разглобя- ването. СМЯНА НА ВЪТРЕШНИЯ СВЕТОДИОД ВНИМАНИЕ! Светодиодът трябва да бъде сменен само от сервизен...

 • Page 35: КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО

  БЪЛГАРСКИ КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО Преди да потърсите сервизна помощ разгледайте съветите за отстраняване на неизправности по-долу! Проблем Проверка Решение Във фризера не • Изключен ли е • Включете уреда взахран- става студено. уредът от контакта? ването. Замразяването • Температурата •...

 • Page 36

  36 www.electrolux.com Проблем Проверка Решение Неприятна • Има ли храна в уреда, • Уверете се, че храната е миризма в уреда. която е оставена покрита и затворена. открита или без • Почиствайте вътрешните капак? части на уреда редовно. • Има ли рафтове и...

 • Page 37: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  БЪЛГАРСКИ ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА Този уред е разработен за работа при околна температура, определена от категорията му, отбелязана върху табелката с данни. Категория климат Околна температура ((от... до...) +10°C до + 32°C +16°C до+ 32°C +16°C до + 38°C +16°C до + 43°C Вътрешната...

 • Page 38

  BRIGA ZA OKOLIŠ ....................55 MISLIMO NA VAS Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.

 • Page 39: Informacije O Sigurnosti

  HRVATSKI INFORMACIJE O SIGURNOSTI Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i upo- raba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe. Sigurnost djece i slabijih osoba •...

 • Page 40: Sigurnosne Upute

  40 www.electrolux.com • Ako uređaj zahtijeva spoj vode, spojite ga samo na izvor pitke vode. • Ulazni tlak vode (minimalni i maksimalni) mora biti između 1 bara (0,1 MPa) i 10 bara (1 MPa) SIGURNOSNE UPUTE Postavljanje slučaj, kontaktirajte električara.

 • Page 41: Eal6xxxxox_sq-ro(1)_2.indd

  HRVATSKI Odlaganje • Zapaljive predmete ili predmete namočene zapaljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj, pored ili na njega. UPOZORENJE! • Ne dodirujte kompresor ili kondenza- Opasnost od ozljede ili gušenja. tor. Oni su vrući. • Uređaj isključite iz električne mreže. •...

 • Page 42: Opis Proizvoda

  42 www.electrolux.com OPIS PROIZVODA MODEL S DOZA TOROM Ledomat i spremište Pretinac za osvježenje Za spremanje namirnica Xpress hladnjak limenki (odjeljak za rash-lađivanje, mlijeka, brzog hlađenja) sokova, boca piva itd Za spremanje pića. Kutija za povrće Multi Plus zona Za spremanje općih medicinskih Kutija za voće...

 • Page 43

  HRVATSKI MODEL BEZ DOZATORA Posuda za kockice leda Za spremanje namirnica za rashlađi- vanje, mlijeka, sokova, boca piva itd. Xpress hladnjak limenki (odjeljak brzog hlađenja) Kutija za povrće Za spremanje pića. Kutija za voće Multi Plus Zone Kutija zamrzivača Za spremanje općih medicinskih Za spremanje osušenog mesa ili ili kozmetičkih proizvoda.

 • Page 44: UpravljaČka PloČa

  44 www.electrolux.com UPRAVLJAČKA PLOČA MODEL S DOZA TOROM Tipka za odabir izdavanja leda zaključavanje ledomata Tipka za odabir temperature odjeljka Tipka za odabir izdavanja vode zamrzivača Tipka LIGHT/FILTER: Tipka za odabir temperature odjeljka hladnjaka. 1. Tipka za uključivanje svjetla dozatora.

 • Page 45

  HRVATSKI Indikatori (A-H) Opis Indikator temperature hladnjaka Indikator zaključavanja ledomata Indikator izdavanja leda Indikator izdavanja vode Zaslon zamjene filtera Nakon 6 mjeseci od prvog priključivanja naelektričnu energiju, ikona će treperiti. MODEL BEZ DOZATORA Tipka za odabir temperature odjeljka Tipka zaključavanja zamrzivača Ovu tipku pritisnite za sprječavanje slučajne promjene postavki.

 • Page 46: Prije Prve Uporabe

  46 www.electrolux.com PRIJE PRVE UPORABE UGRADNJA CIJEVI ZA VODU 1. Za modele s automatskim ledomatom – Za rad automatskog ledomata tlak vode treba biti 2,0-12,5 kgf/cm2 ili veći. – Provjerite tlak svoje pitke vode. Ako se šalica od 180 cc napuni unutar 1O sekundi, tlak je odgovarajući.

 • Page 47: Svakodnevna Uporaba

  HRVATSKI SVAKODNEVNA UPORABA REGULATOR TEMPERATURE Za funkciju brzog zamrzavanja, tipku držite dok se ne uključi super LED. Za prekid ove funkcije, samo Kada se uređaj uključi prvi put, mod ponovno pritisnite tipku. temperature je postavljen na Srednji. MODEL S DOZATOROM Odjeljak hladnjaka Odjeljak zamrzivača Za podešavanje temperature pritišćite tipku...

 • Page 48

  48 www.electrolux.com ALARM OTVORENIH VRATA zamrzivača označava se: • treperenjem ekrana odjeljka zamrzivača ili / i hladnjaka Ako se vrata hladnjaka ili zamrzivača • elektronički sustav prikazuje maksi- ostave otvorena 1 minutu, oglasit će se malnu postignutu temperaturu unutar zvučni alarm.

 • Page 49: Opcije

  HRVATSKI OPCIJE MAGIC COOL ZONA Kad uređaj uključite prvi put, FRESH LED je uključen. Za promjenu postavki korak po korak koristite tipku SELECT. Korak Zaslon Ciljana temperatura FRESH +5°C do +6°C. VEGETABLE +3°C do +4°C. FISH –1°C do +0°C. MEAT –3°C do –2°C.

 • Page 50: Korisni Savjeti I Preporuke

  50 www.electrolux.com POZOR POZOR Ako je potrebno podesiti količinu U slučaju prekida napajanja vode koja dolazi u ledomat, nazo- električnom energijom, kockice vite servisera. leda se mogu rastopiti i isteći na pod. Ako očekujete da će takva situacija potrajati više sati, izvu- cite kutiju i iz nje uklonite kockice leda, zatim je vratite natrag.

 • Page 51: ČiŠĆenje I OdrŽavanje

  HRVATSKI ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ČIŠĆENJE DIJELOVA 3. Pretinci zamrzivača i hladnjaka Držite oba kraja i povucite gore. UNUTRAŠNJOSTI Za čišćenje koristite krpu s vodom i blagim deterdžentom (neutralni). 1. Polica dozatora vode Uklonite rešetku prelijevanja i re- dovito očistite policu vode (polica za prelijevanje nema svoj odvod).

 • Page 52

  52 www.electrolux.com Način sklapanja suprotan je slijedu rastavljanja. ZAMJENA UNUTARNJEG LEDSVJETLA POZOR LED svjetlo treba zamijeniti samo ovlašteni serviser ili osoba slične stručnosti. POZOR Pazite da najprije isključite uređaj! Zamjena LED svjetla zamrzivača i hlad- njaka 1. Stražnju stranu poklopca LED svjetla odvojite koristeći odvijač.

 • Page 53: RjeŠavanje Problema

  HRVATSKI RJEŠAVANJE PROBLEMA Molimo vas da prije nego što na- zovete servisnu službu provjerite sljedeće savjete za rješavanje problema! Problem Što provjeriti Rješenje Unutrašnjost se ne • Je li uređaj isključen? • Priključite utikač uređaja. hladi. • Je li temperatura post- •...

 • Page 54

  54 www.electrolux.com Problem Possible cause Solution Zadah ili neugodan • Jesu li namirnice ot- • Obavezno pokrijte i omo- miris dolaze iz krivene ili neomotane? tajte namirnice. unutrašnjosti. • Jesu li police i pretinci- • Redovite očistite dijelove zamrljani hranom? unutrašnjosti uređaja.

 • Page 55: Briga Za OkoliŠ

  HRVATSKI TEMPERATURA OKOLINE Ovaj uređaj je projektiran za rad pri tem- peraturi okoline specificiranoj u njegovoj kategoriji označenoj na natpisnoj pločici. Kategorija klime Temperatura okoline (od... do...) +10°C do + 32°C +16°C do + 32°C +16°C do + 38°C +16°C do + 43°C DODACI Na temperaturu unutrašnjosti mogu utjecati faktori kao što su...

 • Page 56

  POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘED ..........73 MYSLÍME NA VÁS Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé...

 • Page 57: BezpeČnostnÍ Informace

  CESKY BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití. Bezpečnost dětí...

 • Page 58: BezpeČnostnÍ Pokyny

  58 www.electrolux.com • Pokud je spotřebič vybavený zařízením na výrobu ledu nebo dávkovačem vody, plňte je pouze pitnou vodou. • Pokud je nutné připojit spotřebič k přívodu vody, připojte ho pouze ke zdroji pitné vody. • Vstupní tlak vody (minimální a maximální) musí být v rozmezí od 1 baru (0,1 MPa) do 10 barů...

 • Page 59

  CESKY • Zabraňte kontaktu horkých předmětů vodíky v chladicí jednotce. Údržbu s plastovými částmi spotřebiče. a doplnění jednotky smí provádět • Do mrazicího oddílu nevkládejte neal- pouze kvalifikovaná osoba. koholické nápoje. V nádobě takových • Pravidelně kontrolujte vypouštěcí nápojů by vznikl přetlak. otvor přístroje a v případě...

 • Page 60: Popis SpotŘebiČe

  60 www.electrolux.com POPIS SPOTŘEBIČE MODEL S DÁVKOVAČEM Výrobník ledu a Uchovávání pitnou vodu a jiné nápoje. Expresní vychlazení plechovek Přihrádka pro občerstvení (oddíl pro rychlé zchlazení) Pro skladování chlazených potravin, Slouží k ukládání nápojů. mléka, džusu, lahvového piva apod. Zóna Multi Plus Zásuvka na zeleninu...

 • Page 61

  CESKY MODEL BEZ DÁVKOVAČE Přihrádka pro občerstvení Nádobka na výrobu kostek ledu Pro skladování chlazených potravin, Expresní vychlazení plechovek mléka, džusu, lahvového piva apod. (oddíl pro rychlé zchlazení) Slouží k ukládání nápojů. Zásuvka na zeleninu Zóna Multi Plus Zásuvka na ovoce Slouží...

 • Page 62: OvlÁdacÍ Panel

  62 www.electrolux.com OVLÁDACÍ PANEL MODEL S DÁVKOVAČEM Tlačítko volby dávkování ledu zastavení výrobníku ledu Tlačítko volby teploty mrazicího Tlačítko volby dávkování vody oddílu. Tlačítko volby teploty chladicího Tlačítko SVĚTLO/FILTR: oddílu. 1. Tlačítko k zapnutí osvětlení dávkovače. 2. Tlačítko k výměně či resetu filtru.

 • Page 63

  CESKY Ukazatele (A-H) Popis Ukazatel teploty chladničky Ukazatel zastavení výrobníku ledu Ukazatel dávkování ledu Ukazatel dávkování vody Displej výměny filtru Po šesti měsících od prvního zapnutí spotřebiče, bude tato ikona blikat. MODEL BEZ DÁVKOVAČE Tlačítko volby teploty mrazicího Tlačítko blokování tlačítek oddílu.

 • Page 64: PŘed PrvnÍm PouŽitÍm

  64 www.electrolux.com PŘED PRVNÍM POUŽITÍM IINSTALACE VODOVODNÍHO PŘIPOJENÍ 1. Pro modely s automatickým výrob- níkem ledu – Aby fungoval automatický výrobník ledu, měl by tlak vody být 2,0~12,5 kgf/cm2 nebo vyšší. – Zkontrolujte tlak vody ve vašem kohoutku. Pokud se hrnek o 180 cm3 naplní...

 • Page 65: DennÍ PouŽÍvÁnÍ

  CESKY DENNÍ POUŽÍVÁNÍ OVLADAČ TEPLOTY Když je spotřebič poprvé zapojený do sítě, je režim teploty nastavený na Střední. MODEL S DÁVKOVAČEM Teplotu nastavíte tisknutím tlačítka Mrazicí oddíl , dokud se nezobrazí požadovaná teplota. Funkci rychlého zmrazování spustíte podržením tlačítka , dokud se nerozsvítí...

 • Page 66

  66 www.electrolux.com Když stisknete tlačítko blokování Ostatní LED osvětlení zhasne a tlačítek , výstražný režim se celý chod spotřebiče se zastaví. ukončí a výstražná ikona – současným podržením tlačítek přestane zobrazovat. Na dis- na 5 pleji se zobrazí upravenáhodnota sekund naopak zruší funkci „vyp- teploty.

 • Page 67: Funkce

  CESKY FUNKCE ZÓNA MAGIC COOL Když poprvé zapojíte spotřebič, LED FRESH svítí. Pro změnu nastavení krok za krokem použijte tlačítko SELECT. Krok Displej TCílová teplota FRESH +5°C až +6°C. VEGETABLE +3°C až +4°C. FISH –1°C až +0°C. MEAT –3°C až –2°C. DÁVKOVAČ...

 • Page 68: UŽiteČnÉ Rady A Tipy

  68 www.electrolux.com POZOR POZOR Pokud je potřeba upravit množství V případě výpadku proudu se mo- vody dodávané do výrobníku ledu, hou kostky ledu rozpustit a vytéct zavolejte servisního technika. na podlahu. Pokud očekáváte, že takový stav bude trvat déle, vyjměte zásobník, odstraňte z něj kostky ledu a vratle jej zpět.

 • Page 69: ČiŠtĚnÍ A ÚdrŽba

  CESKY ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH ČÁSTÍ 3. Přihrádky mrazničky a chladničky Uchopte za oba konce a vytáhněte nahoru. K čištění používejte hadřík s vodou a jemným (neutrálním) mycím prostředkem 1. Police na vodu v dávkovači Vyjměte přetokovou mřížku a polici na vodu pravidelně...

 • Page 70

  70 www.electrolux.com 3. Odpojte kabelový svazek LED desky a vyměňte LED. VÝMĚNA VNITŘNÍHO LED OSVĚTLENÍ Způsob montáže je opačný způsobu demontáže. POZOR LED osvětlení smí vyměňovat pouze servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba. POZOR Nejprve spotřebič odpojte od napájení! Výměna LED mrazničky a chladničky 1.

 • Page 71: Co DĚlat, KdyŽ

  CESKY CO DĚLAT, KDYŽ… Než zavoláte opraváře, projděte si prosím následující tipy pro odstraňování závad! Problém Kontrola Řešení Spotřebič vůbec • Není spotřebič vypo- • Zapojte spotřebič do nechladí. jený ze zásuvky? zásuvky. Mrazení a chlazení • Není teplota nastavena •...

 • Page 72: Návod K Použití

  72 www.electrolux.com Problem Possible cause Solution Zevnitř vychází • Nejsou uskladněné • Nezapomínejte potraviny nepříjemný zápach. potraviny odkryté či zakrýt a zabalit. rozbalené? • Vnitřní části spotřebiče • Nejsou police a pravidelně čistěte. Jakmile přihrádky znečištěné tyto části nasáknou zápa- potravinami? chem, není...

 • Page 73: PoznÁmky K OchranĚ ŽivotnÍho ProstŘed

  CESKY POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘED Recyklujte materiály označené symbolem Spotřebiče označené příslušným sym- . Obaly vyhoďte do příslušných od- bolem nelikvidujte spolu s domovním padních kontejnerů k recyklaci. odpadem. Spotřebič odevzdejte v Pomáhejte chránit životní prostředí a místním sběrném dvoře nebo kontaktujte lidské...

 • Page 74

  MILJØHENSYN.......................91 VI TÆNKER PÅ DIG Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers pro- fessionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

 • Page 75: Om Sikkerhed

  DANSK OM SIKKERHED Læs brugervejledningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet in- stalleres forkert, og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugervejledningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. Sikkerhed for børn og andre udsatte personer •...

 • Page 76: Sikkerhedsanvisninger

  76 www.electrolux.com • Hvis apparatet kræver en vandtilslutning, må den udelukkende sluttes til drikkevandforsyningen. • Trykket for indløbsvandet (min. og maks.) skal være mellem 1 bar (0,1 MPa) og 10 bar (1 MPa) SIKKERHEDSANVISNINGER Installation kontakte en elektriker. • Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.

 • Page 77

  DANSK væsker i apparatet. • Undersøg jævnligt apparatets afløb, • Undlad at bruge brændbare produkter og rengør det, hvis det er nødvendigt. eller ting, der er fugtet med brænd- Hvis afløbet er blokeret, ophobes af- bare produkter, i apparatet eller i rimningsvandet i bunden af apparatet.

 • Page 78: Produktbeskrivelse

  78 www.electrolux.com PRODUKTBESKRIVELSE BEHOLDERMODEL Ismaskine og opbevaring Forfriskningshylder Til opbevaring af kølevarer, Xpress Can Chiller (rum til hurtig mælk, jui- ce, øl osv. køling) Til opbevaring af drikkevarer. Grøntsagsskuffe Multi Plus Zone Til opbevaring af almindelig medicin Frugtskuffe eller kosmetikprodukter. Der Magisk kølezone (kun...

 • Page 79

  DANSK MODEL UDEN BEHOLDER Isterningbakke Til opbevaring af kølevarer, mælk, jui- ce, øl osv. Xpress Can Chiller (rum til hurtig kø-ling) Til opbevaring af drikkevarer. Grøntsagsskuffe Multi Plus Zone Frugtskuffe Til opbevaring af almindelig medicin Fryserskuffe el- ler kosmetikprodukter. Der Til opbevaring af tørret kød og garanteres ikke for opbevaring af fisk i en længere periode.

 • Page 80: Betjeningspanel

  80 www.electrolux.com BETJENINGSPANEL BEHOLDERMODEL Valgknap til isdosering og lås til ismaskine Valgknap til temperatur i fryserafdelin- Valgknap til vanddosering LYS/FILTER-knap: Valgknap til temperatur i køleafdelingen 1. Knap til at tænde en beholder- lam- pe. 2. Knap til filterudskiftning eller Tryk på denne knap for at forhindre, at nulstil- ling.

 • Page 81

  DANSK Kontrollamper (A-H) Beskrivelse Kontrollampe for køleskabstemperatur Lås til kontrollampe for ismaskine Kontrollampe for isdosering Kontrollampe for dosering af vand Display for filterudskiftning Seks måneder efter den første strømtil- slutning blinker ikonet. MODEL UDEN BEHOLDER Lås-knap Valgknap til temperatur i fryserafdelin- Tryk på...

 • Page 82: FØr Ibrugtagning

  82 www.electrolux.com FØR IBRUGTAGNING INSTALLATION AF VANDFOR- SYNING 1. Til modeller med automatisk isma- skine – Vandtrykket skal være 2,0 - 12,5 kg/ cm2 eller mere for at køre den automatiske ismaskine. – Kontrollér vandtrykket i hanen. Hvis en kop på 180 kubikcentim- eter fyldes på...

 • Page 83: Daglig Brug

  DANSK DAGLIG BRUG TEMPERATURSTYRING Når apparatet sættes til for første gang, er temperaturtilstanden angivet til Mid- del. BEHOLDERMODEL Tryk på -knappen for Fryserafdeling temperaturindstilling, indtil den ønskede temperatur vises. Ved lynindfrysningsfunktion holdes -knappen nede, indtil super- LED’en tænder. Tryk på knappen igen for at stoppe denne funktion.

 • Page 84

  84 www.electrolux.com Når du trykker på Lås-knappen nede i 5 sekunder for at fjerne “FRA”- afbrydes alarmtilstanden og alarmikonet slukker. Displayet funktionen viser den justerede temperatur- ALARM FOR ÅBEN DØR værdi. Der høres en akustisk alarm, hvis lågen MODEL UDEN BEHOLDER til køleskab eller fryser står åben i 1...

 • Page 85: Tilvalg

  DANSK TILVALG MAGISK KØLEZONE Når du tænder for apparatet første gang er FRESH LED-lampen TIL. For trinvis at ændre indstillingerne skal du bruge SELECT-knappen. Trin Visning Måltemperatur FRESH +5°C til +6°C. VEGETABLE +3°C til +4°C. FISH –1°C til +0°C. MEAT –3°C til –2°C.

 • Page 86: Nyttige Oplysninger Og RÅd

  86 www.electrolux.com • Hvis isterningerne sidder fast og ikke BEMÆRK! doseres, skal du trække ud i opbevar- I tilfælde af strømsvigt kan ingsskuffen til isterninger og adskille isternin- gerne smelte og vandet de isterninger, der sidder sammen. løbe ned på gulvet. Hvis du forventer, at en sådan situa-...

 • Page 87: Vedligeholdelse Og RengØring

  DANSK VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING RENGØRING AF DE INDVEN- 3. Holdere i fryseafdeling og køleaf- deling DIGE DELE Hold i begge ender og træk op. Brug en klud med vand og mildt (neu- tralt) vaskemiddel. 1. Hylde til vandbeholder Fjern spildristen, og rengør vand- hylden regelmæssigt (spildhylden er ikke selv- udtømmende).

 • Page 88

  88 www.electrolux.com RENGØRING AF APPARA- 3. Kobl ledningssættet fra LED-pladen, og udskift LED’en. TETS BAGSIDE (MASKIN- RUM) Fjern støv på ribberne med en støvs- uger mindst en gang om året. Metoden til samling er adskil- lelsessekvensen i modsat ræk- kefølge.

 • Page 89: Hvis Noget GÅr Galt

  DANSK HVIS NOGET GÅR GALT Se det efterfølgende fejlfinding- stip, før du kontakter en service- afdeling! Fejl Tjek Løsning Der bliver aldrig • Er apparatet tilsluttet? • Sæt stikket i apparatet. koldt indeni. Frysn- • Er temperaturen sat til • Indstil temperaturen til ing og køling er LAV-tilstand? MIDDEL eller HØJ.

 • Page 90: Brugsanvisning

  90 www.electrolux.com Fejl Tjek Løsning Modbydelig lugt • Opbevares maden util- • Sørg for at dække maden indefra. dækket eller uindpa- til eller pakke den ind. kket? • Rengør apparatets indv- • Er der pletter af mad endige dele regelmæssigt.

 • Page 91: MiljØhensyn

  DANSK MILJØHENSYN Genbrug materialer med symbolet Kasser ikke apparater, der er mærket Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. med symbolet , sammen med hush- Hjælp med at beskytte miljøet og men- oldningsaffaldet. Lever produktet tilbage neskelig sundhed samt at genbruge affald til din lokale genbrugsplads eller kontakt af elektriske og elektroniske apparater.

 • Page 92

  MILIEUBESCHERMING ..................109 WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren profes- sionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.

 • Page 93: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen •...

 • Page 94: Veiligheidsinstructies

  94 www.electrolux.com • Als het apparaat is uitgerust met een ijsmaker of waterdispenser, mag u het alleen vullen met drinkbaar water. • Als er een waterverbinding moet worden gekoppeld aan het appa- raat, mag het apparaat enkel te worden verbonden aan een voor- ziening voor drinkbaar water.

 • Page 95

  NEDERLANDS • Als er schade aan het koelcircuit onderhoudshandelingen verricht. optreedt, zorg er dan voor dat er zich • Het koelcircuit van dit apparaat bevat geen vlammen en andere ontstek- koolwaterstoffen. Alleen bevoegde ingsbronnen in de kamer bevinden. personen mogen de eenheid onder- Ventileer de kamer goed.

 • Page 96: Beschrijving Van Het Product

  96 www.electrolux.com BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT MODELLEN MET VERDEELEENHEID Ijsmaker en opslag Verfrissingszak Voor bewaring van gekoelde Xpress Can Chiller voedingsmiddelen, melk, (snelkoelcompartment) Voor jus, bierflesjes, enz. bewaring van dranken. Groentenbak Multi Plus Zone Vruchtenbak Voor bewaring van algemene medicij- nen of cosmeticaproducten.

 • Page 97

  NEDERLANDS MODELLEN ZONDER VER- DEELEENHEID Ijsblokjesbakje van gekoelde voedingsmiddelen, melk, jus, bierflesjes, enz. Xpress Can Chiller (snelkoelcompartment) Groentenbak Voor bewaring van dranken. Vruchtenbak Multi Plus Zone Vriesbak Voor bewaring van algemene medicij- Voor langdurige bewaring van nen of cosmeticaproducten. Dit toestel gedroogde vlees- of viswaren.

 • Page 98: Bedieningspaneel

  98 www.electrolux.com BEDIENINGSPANEEL MODELLEN MET VERDEELEENHEID Selectietoets voor verdeling van ijs- blokjes en vergrendeling van de Selectietoets voor temperatuur van het ijsmaker vriescompartiment. Selectietoets voor verdeling van water Selectietoets voor temperatuur van het koelkastcompartiment. LIGHT/FILTER-toets: 1. Toets voor het inschakelen van verdeeleenheidverlichting.

 • Page 99

  NEDERLANDS Indicators (A-H) Beschrijving Koelkasttemperatuur-indicator Indicator voor vergrendeling van ijsmaker Indicator voor ijsblokjesverdeeleenheid Indicator voor waterverdeeleenheid Vervanging van filter Zes maanden na de eerste ingebruikname zal het picto- gram beginnen te knip- peren. MODELLEN ZONDER VERDEELEENHEID Selectietoets voor temperatuur van het Vergrendelknop vriescompartiment Druk op deze toets om te verhin-...

 • Page 100: Voor Het Eerste Gebruik

  100 www.electrolux.com VOOR HET EERSTE GEBRUIK INSTALLATIE VAN DE WA- TERLEIDINGEN 1. Voor modellen met een automati- sche ijsmaker – Om de automatische ijsmaker te gebruiken, moet de waterdruk 2,0~12,5 kgf/cm2 zijn. – Controleer de waterdruk van uw waterkraan. Wanneer een kom van 180cc binnen 10 seconden gevuld is, dan is de druk voldoende hoog.

 • Page 101: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS DAGELIJKS GEBRUIK TEMPERATUURREGELING MODEL ZONDER VERDEELEEN- HEID Wanneer het apparaat voor het eerst Vriezercompartiment ingeschakeld wordt, is de temperatuur- modus ingesteld op Middle (Gemiddeld). MODEL MET VERDEELEENHEID Vriezercompartiment Om de temperatuur in te stellen, druk op -toets tot de gewenste temperatuur verschijnt.

 • Page 102

  102 www.electrolux.com Hoewel de normale werking – Na deze LED uit-modus wordt de van het apparaat hersteld is nor- male displaymodus van het en de binnentemperatuur een apparaat hersteld wanneer u een normale temperatuur bereikt, zal toets indrukt of de deur opent.

 • Page 103: Opties

  NEDERLANDS OPTIES MAGIC COOL ZONE Wanneer u het apparaat voor de eerste maal op het stroomnet aansluit, is het FRESH-LED-lampje ingeschakeld. Om de instellingen stapsgewijs te wijzi- gen, gebruik de SELECT-toets. Stap Display Doeltemperatuur FRESH +5°C tot +6°C. VEGETABLE +3°C tot +4°C. FISH –1°C tot +0°C.

 • Page 104: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  104 www.electrolux.com LET OP! LET OP! Indien de hoeveelheid water die In geval van stroomstoringen naar de ijsmaker gevoerd wordt, kun- nen ijsblokjes smelten en smeltwa- ter de vloer nat maken. aangepast moet worden, neem contact met een onderhoudstech- Indien u verwacht dat zulke situ- nicus.

 • Page 105: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS ONDERHOUD EN REINIGING REINIGEN VAN DE INTERNE 3. Vriezer- en koelkastzakken Houd vast aan beide zijden en trek ONDERDELEN naar omhoog. Gebruik een doek met water en een milde (neutrale) detergent om de koe- lkast aan de binnenkant te reinigen. 1.

 • Page 106

  106 www.electrolux.com REINIGEN VAN DE ACHTER- ZIJDE VAN HET APPARAAT (MACHINEKAMER) Verwijder stof op een rooster met een stof- zuiger ten minste eenmaal per jaar. 3. Koppel de LED van de LED-plaat los en vervang de LED. VERVANGEN VAN DE LED-...

 • Page 107: Problemen Oplossen

  NEDERLANDS PROBLEMEN OPLOSSEN Controleer volgende tips voor pro- bleemoplossing alvorens de servicedienst te bellen! Storing Controlepunt Oplossing Het wordt nooit • Is het apparaat • Sluit het apparaat aan op koud aan de bin- aangesloten op het het stroomnet. nenkant. Onvol- stroomnet? •...

 • Page 108: Gebruiksaanwijzing

  108 www.electrolux.com Problem Possible cause Solution Geur of slechte • Zijn de voedingswaren • Zorg ervoor dat voeding- geuren aan de bin- onafgedekt of oninge- swaren steeds afgedekt en nenkant. pakt opgeslagen? ingepakt zijn. • Zijn de legplanken en • Reinig de interne delen...

 • Page 109: Milieubescherming

  NEDERLANDS MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool Gooi apparaten gemarkeerd met het sym- . Gooi de verpakking in een geschikte bool niet weg met het huishoudelijk verzamelcontainer om het te recyclen. afval. Breng het product naar het milieus- Help om het milieu en de volksgezond- tation bij u in de buurt of neem contact op heid te beschermen en recycle het met de gemeente.

 • Page 110

  ENVIRONMENTAL CONCERNS ................127 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowl- edge that you’ll get great results every time.

 • Page 111: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the sup- plied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. Children and vulnerable people safety •...

 • Page 112: Safety Instructions

  112 www.electrolux.com a hazard. • If the appliance is equipped with an Ice maker or a water dispenser, fill them with potable water only. • If the appliance requires a water connection, connect it to potable water supply only. • The inlet water pressure (minimum and maximum)must be between...

 • Page 113

  ENGLISH • Do not store flammable gas and liquid the recharging of the unit. in the appliance. • Regularly examine the drain of the • Do not put flammable products or appliance and if necessary, clean it. If items that are wet with flammable the drain is blocked, defrosted water products in, near or on the appliance.

 • Page 114: Product Description

  114 www.electrolux.com PRODUCT DESCRIPTION DISPENSER MODEL Ice Maker and Storage For storing refrigerating foods, milk, juice, beer bottles etc. Xpress Can Chiller (quick cooling compartment) For storing beverages. Vegetable Case Multi Plus Zone Fruit Case For storing general medicines or Magic Cool Zone (selected cosmetic products.

 • Page 115

  ENGLISH NON DISPENSER MODEL Ice Cube Tray Refreshment Pocket For storing refrigerating foods, Xpress Can Chiller (quick cooling milk, juice, beer bottles etc. compartment) For storing beverages. Vegetable Case Multi Plus Zone Fruit Case For storing general medicines or Freezer Case cosmetic products.

 • Page 116: Control Panel

  116 www.electrolux.com CONTROL PANEL DISPENSER MODEL Selection button for Ice Dispensing and Lock for Ice Maker Selection button for freezer Selection button for Water Dispensing compartment temperature. Selection button for refrigerator compartment temperature. LIGHT/FILTER button: 1. Button for switching on a dis- penser light.

 • Page 117

  ENGLISH Indicators (A-H) Description Refrigerator temperature indicator Lock for Ice Maker indicator Ice Dispensing indicator Water Dispensing indicator Filter Exchange display After 6 months of the first power input, the icon will flicker. NON DISPENSER MODEL Selection button for freezer Lock button Press this button to compartment temperature prevent settings from being...

 • Page 118: Before First Use

  118 www.electrolux.com BEFORE FIRST USE INSTALLING WATER LINE 1. For models with Automatic Ice Maker – The water pressure should be 2.0~12.5 kgf/cm2 or more to run the Automatic Ice Maker. – Check your tap water pressure. If a cup of 180 cc is full within 10 seconds, the pressure is appropri- ate.

 • Page 119: Daily Use

  ENGLISH DAILY USE TEMPERATURE CONTROL For temperature setting push button until desired tem- perature displays. When the appliance is plugged in for a For Faster Freezing function hold first time, the temperature mode is set button until super LED to Middle. turns on.

 • Page 120: Door Open Alarm

  120 www.electrolux.com NON DISPENSER MODEL together for 5 seconds to clear the “OFF” function An increase in temperature in freezer or refrigerator compartment is indicated by: DOOR OPEN ALARM • flashing of a display of freezer or / and refrigerator compartment An acoustic alarm will sound if refrigera- •...

 • Page 121: Options

  ENGLISH OPTIONS MAGIC COOL ZONE When you plug the appliance for a first time FRESH LED is ON. For changing settings step by step use SELECT button. Step Display Target Temperature FRESH +5°C to +6°C. VEGETABLE +3°C to +4°C. FISH –1°C to +0°C.

 • Page 122: Helpful Hints And Tips

  122 www.electrolux.com CAUTION! CAUTION! If the amount of water which is In case of power failure ice cubes supplied to Ice Maker needs ad- may melt and flow down to the floor. If you expect such situation justing, call for a service agent.

 • Page 123: Care And Cleaning

  ENGLISH CARE AND CLEANING CLEANING OF THE INTE- 3. Freezer and Refrigerator Pockets Hold both ends and pull up. RIOR PARTS Use cloth with water and mild (neutral) detergent to clean. 1. Dispenser Water Shelf Remove the spill grill and clean the water shelf regularly (the spill shelf is not self-draining).

 • Page 124

  124 www.electrolux.com CLEANING OF THE BACK OF 3. Disconnect a harness of the LED plate and change LED. THE APPLIANCE (MACHINE ROOM) Remove dust on a grill with a vacuum cleaner at least once a year. An assembly method is the oppo-...

 • Page 125: What To Do If

  ENGLISH WHAT TO DO IF… Please check up the following troubleshooting tips before you call for service! Problem Possible cause Solution It never gets cold • Is the appliance un- • Plug in the appliance. inside. plugged? • Set temperature mode to Freezing and •...

 • Page 126: User Manual

  126 www.electrolux.com Problem Possible cause Solution Odour or disgust- • Is the food stored un- • Be sure to cover and wrap ing smell from the covered or unwrapped? the foods. inside. • Are the shelves and • Clean the interior parts pockets stained with •...

 • Page 127: Environmental Concerns

  ENGLISH ENVIRONMENTAL CONCERNS Recycle the materials with the symbol Do not dispose appliances marked Put the packaging in applicable con- tainers to recycle it. Help protect the with the symbol with the household environment and human health and to waste. Return the product to your local recycle waste of electrical and electronic recycling facility or contact your munici- appliances.

 • Page 128

  128 www.electrolux.com SISUKORD OHUTUSTEAVE ....................129 OHUTUSJUHISED ....................130 SEADME KIRJELDUS ..................132 JUHTPANEEL .......................134 ENNE ESIMEST KASUTAMIST ................136 IGAPÄEVANE KASUTAMINE ................137 VALIKUD…......................139 VIHJEID JA NÄPUNÄITEID ..................140 PUHASTUS JA HOOLDUS ...................141 MIDA TEHA, KUI....................143 JÄÄTMEKÄITLUS ....................145 SULLE MÕELDES Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni.

 • Page 129: Ohutusteave

  EESTI OHUTUSTEAVE Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend al- les, et saaksite seda ka edaspidi kasutada. Laste ja haavatavate isikute turvalisus •...

 • Page 130: Ohutusjuhised

  130 www.electrolux.com neid ainult joogiveega. • Kui seade vajab veeühendust, ühendage see ainult joogiveevarus- tusega. • Sisselaske veesurve (minimaalne ja maksimaalne) peab olema vahemikus 1 baar (0,1 MPa) kuni 10 baari (1 MPa). OHUTUSJUHISED Paigaldamine • Kasutage alati nõuetekohaselt paigal- datud ohutut pistikupesa.

 • Page 131

  EESTI ega vedelikke. sulamisvee äravooluava; vajadu- • Ärge pange süttivaid või süttiva ain- sel puhastage. Kui äravooluava on ega määrdunud esemeid seadmesse, ummistunud, koguneb sulamisvesi selle lähedale ega peale. seadme põhjale. • Ärge puudutage kompressorit ega kondensaatorit. Need on kuumad. Jäätmekäitlus •...

 • Page 132: Seadme Kirjeldus

  132 www.electrolux.com SEADME KIRJELDUS JAOTURIGA MUDEL Jäävalmistaja ja -hoidla jaoks. water and beverages. Kiir-purgijahut (kiirjahutussektsioon) Karastusjookide tasku Karastusjookide hoidmiseks. Piima, mahla, õllepudelite jm külmade toiduainete jaoks. Multi-pluss-tsoon Tavaliste ravimite ja Köögiviljasahtel kosmeetikatoodete hoidmiseks. Täiesti Puuviljasahtel nõuetekohaseid säilitustingimusi Magic Cool-tsoon (valitud mudelid) ei garanteerita.

 • Page 133

  EESTI JAOTURITA MUDEL Jääkuubialus Köögiviljasahtel Kiir-purgijahuti (kiirjahutussektsioon) Puuviljasahtel Karastusjookide hoidmiseks. Sügavkülmikusahtel Multi-pluss-tsoon Kuivatatud liha või kala Tavaliste ravimite ja pikaaegseks säilitamiseks. kosmeetikatoodete hoidmiseks. Täiesti Ukse sees asuv hoiusektsioon (2 nõuetekohaseid säilitustingimusi tärniga sektsioon) ei garanteerita uurimismaterjalide Toiduainete ja jäätise või kindlaid temperatuurivahemikke lühiajaliseks hoidmiseks.

 • Page 134: Juhtpaneel

  134 www.electrolux.com JUHTPANEEL JAOTURIGA MUDEL jäävalmistaja lukustamiseks Vee annustamise valikunupp Sügavkülmiku temperatuuri valikunupp VALGUSTUSE/FILTRI nupp: Külmiku temperatuuri valikunupp. 1. Jaoturi valgustuse sisselülita- misenupp. 2. Nupp filtri vahetamiseks või lähtestarniseks. Vajutage seda nuppu, et ära hoida Pärast filtri vahetamist või seadete kogemata muutmine. Nupu lähtestarni seks vajutage seda...

 • Page 135

  EESTI Indikaatorid (A-H) Kirjeldus Külmiku temperatuuri indikaator Jäävalmistaja lukustusindikaator Jää annustamise indikaator Vee annustamise indikaator Filtri vahetamise näidik 6 kuu möö- dumisel esmakordsest sisselülita mis- est hakkab ikoon vilkuma. JAOTURITA MUDEL Lukustusnupp Sügavkülmiku temperatuuri valikunupp Vajutage seda nuppu, et ära hoida seadete kogemata muutmine.

 • Page 136: Enne Esimest Kasutamist

  136 www.electrolux.com ENNE ESIMEST KASUTAMIST VEEVOOLIKU PAIGALDAMINE 1. Automaatse jäävalmistajaga mudelid – Automaatse jäävalmistaja kasu- tamiseks peaks veesurve olema 2,0~12,5 kgf/cm2. – Kontrollige oma veekraani veesur- vet. Kui 180 cm3 klaas täitub 10 sekundi jooksul, on surve piisav. – Kui vee surve ei ole automaatse jäävalmistaja jaoks piisavalt kõrge,...

 • Page 137: IgapÄevane Kasutamine

  EESTI IGAPÄEVANE KASUTAMINE TEMPERATUURINUPPL JAOTURITA MUDEL Sügavkülmikusektsioon Seadme esmakordsel sisselülitamisel seatakse temperatuuri režiimiks Kesk- mine. JAOTURIGA MUDEL Sügavkülmikusektsioon Temperatuuri seadistamiseks vajutage nuppu , kuni ekraanile ilmub soovitud temperatuur. Kiiremaks külmutamiseks hoidke nuppu all, kuni süttib LED kirjaga Super. Funktsiooni peatamiseks va- Temperatuuri seadistamiseks vajutage jutage sama nuppu uuesti.

 • Page 138

  138 www.electrolux.com sele tasemele, vilgub häireikoona – nupu edasi ning ekraanil kuvatakse samaaegne vajutamine 5 sekundi kõrgeim saavutatud temperatuur. jooksul lülitab seadme välja – väljalülitatud režiimil näitavad Lukunupu vajutamisel külmiku ja sügavkülmiku temper- häirerežiim peatatakse ning atuurinäidikud “ — — “ . Teised häireikoon...

 • Page 139: Valikud

  EESTI VALIKUD MAGIC COOL-TSOON Seadme esmakordsel sisselülitamisel on LED-näidik FRESH SEES. Samm-sammult seadete muutmiseks kasutage nuppu SELECT. Samm Ekraan Soovitud temperatuur FRESH +5°C kuni +6°C. VEGETABLE +3°C kuni +4°C. FISH –1°C kuni +0°C. MEAT –3°C kuni –2°C. JAOTUR ETTEVAATUST Hoiduge õrnade tasside või Valige nupp WATER või ICE ning kristallklaaside kasutamisest vajutage sujuvalt tassiga kangi;...

 • Page 140: Vihjeid Ja NÄpunÄiteid

  140 www.electrolux.com ETTEVAATUST jääkuubikud sulada ning voolata põrandale. Kui selline olukord Kui jäävalmistajasse mineva vee võib kesta pikemalt, eemaldage kogus vajab reguleerimist, võtke jäähoidlasahtel ning jääkuubikud, ühendust teeninduskeskuseg. seejärel asetage sahtel tagasi. ETTEVAATUST Elektrikatkestuste korral võivad VIHJEID JA NÄPUNÄITEID NÄPUNÄITEID TOIDU SÄILI- TAMISEKS •...

 • Page 141: Puhastus Ja Hooldus

  EESTI PUHASTUS JA HOOLDUS SISEMISTE OSADE PUHAS- 3. Sügavkülmiku ja külmiku taskud Hoidke mõlemast otsast ja tõmmake TAMINE üles. Puhastamiseks kasutage vee ja õrna pesuvahendiga immutatud lappi. 1. Jaoturi veeriiul Eemaldage lekkevõre ja puhastage veeriiulit regulaarselt (lekkeanum ei ole automaatselt tühjenev). 4.

 • Page 142

  142 www.electrolux.com 3. Ühendage LED-plaadi juhtmed lahti ja vahetage LED. SISEMISE LEO-LAMBI VA- HETAMINE Tagasiasetamiseks järgige samu toiminguid vastupidises järjekor- ETIEVAATUST ras. LED-valgustit tohib asendada ainult teenindustöötaja või sama- väärse kvalifikatsiooniga isik. ETIEVAATUST Be sure to unplug the appliance first! Sügavkülmiku ja külmiku LED-i va-...

 • Page 143: Mida Teha, Kui

  EESTI MIDA TEHA, KUI… Enne teenindusse pöördumist kontrollige järgmisi veaotsingu- nippe! Probleem Mida kontrollida Lahendus Sisemus ei lähe • Kas külmik on jäänud • Lülitage külmik sisse. külmaks. Sügavkül- sisse lülitamata? • Seadke temperatuurirežii mutus ja külmutus • Kas temperatuur on miks KESKMINE või ei ole piisavad.

 • Page 144

  144 www.electrolux.com Probleem Mida kontrollida Lahendus Külmikust tuleb • Kas olete külmikusse • Katke ja pakkige toiduained ebameeldivat paigutanud lahtisi hoolikalt. lõhna. toiduaineid? • Puhastage seadmesisemisi • Kas riiulitel või tas- osi regulaarselt. Kui eba- kutes on määrdunud meeldiv lõhn külmiku osade kohti? külge imbub, on seilest...

 • Page 145: JÄÄtmekÄitlus

  EESTI JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud materjalid võib Ärge visake sümboliga tähistatud ringlusse suunata. Selleks viige pakendid seadmeid muude majapidamisjäätmete vastavatesse konteineritesse. hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti Aidake hoida keskkonda ja inimeste terv- või pöörduge abi saamiseks kohalikku ist ja suunake elektri- ja elektroonilised omavalitsusse.

 • Page 146

  KÄYTTÖHÄIRIÖT ....................161 YMPÄRISTÖNSUOJELU ..................163 WE’RE THINKING OF YOU Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.

 • Page 147: Tietoja Turvallisuudesta

  SUOMI TIETOJA TURVALLISUUDESTA Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus • Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen kokemus ja tuntemus, voivat käyttää...

 • Page 148: Turvallisuusohjeet

  148 www.electrolux.com • Tulovedenpaineen on oltava välillä 1 bar (0,1 MPa) ja 10 bar (1 MPa) (minimi- ja maksimiarvo) TURVALLISUUSOHJEET Asennus • Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. • Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu VAROITUS! (esim. pistoke, virtajohto, kompres- Asennuksen saa suorittaa vain sori).

 • Page 149

  SUOMI tuotteisiin kostutettuja esineitä. se tarvittaessa. Jos poistoaukko on • Älä kosketa kompressoriin tai lauhdu- tukossa, sulanut vesi kerääntyy lait- ttimeen. Ne ovat kuumia. teen pohjalle. • Älä poista pakastimen tuotteita tai kosketa niihin, jos kätesi ovat märät Hävittäminen tai kosteat. •...

 • Page 150: Laitteen Kuvaus

  150 www.electrolux.com LAITTEEN KUVAUS ANNOSTELIJALLA VARUSTETTU MALLI Jääpalakone ja jääpalojen säilytystila Jäähdytettyjen elintarvikkeiden, kuten maidon, mehun, olutpullojen, Xpress-pikajäähdytin jne. säilytystä varten. (pikajäähdytyslokero) Juomien säilytystä varten. Vihanneslaatikko Multi Plus Zone Hedelmälaatikko Yleisten lääkkeiden tai kosmetiikan Magic Cool Zone (vain tietyt mallit).

 • Page 151

  SUOMI MALLI ILMAN ANNOSTELIJAA Jääpalatarjotin Vihanneslaatikko Xpress-pikajäähdytin Hedelmälaatikko (pikajäähdytyslokero) Juomien Pakastelokero säilytystä varten. Kuivatun lihan tai kalan Multi Plus Zone pitkäaikaista säilytystä varten. Yleisten lääkkeiden tai kosmetiikan Ovikaukalo (2-tähden säilytystila) säilytystä varten. Turvallista Ruokien ja jäätelön lyhytaikaista säilytystä ei taata muille tuotteille, säilytystä...

 • Page 152: KÄyttÖpaneeli

  152 www.electrolux.com KÄYTTÖPANEELI ANNOSTELIJALLA VARUSTETTU MALLI jääpalakoneen lukitus Vesiannostelijan valintapainike. Pakastimen lämpötilanvalitsin. VALO/SUODATIN-painike: Jääkaapin lämpötilanvalitsin. 1. Annostelijan valon sytytyspainike. 2. Suodattimen vaihdon tai resetoin- nin painike. Paina tätä painiketta 3 sekunnin ajan suodattimen Paina tätä painiketta välttääksesi vaihtamisen jälkeen tai asetuk- asetuksien muuttamisen vahingossa.

 • Page 153

  SUOMI Indicators (A-H) Description Jääkaapin lämpötilan merkkivalo Jääpalakoneen lukituksen merkkivalo Jäänannostelijan merkkivalo Vesiannostelijan merkkivalo Suodattimen vaihdon merkkivalo Merkkivalo vilkkuu, kun ensimmäis- estä käynnistyskerrasta on kulunut 6 kuukautta. MALLI ILMAN ANNOSTELIJAA Pakastimen lämpötilanvalitsin Lukituspainike Paina tätä painiketta välttääksesi asetuksien muuttamisen vahingossa. Jääkaapin lämpötilanvalitsin Vapauta painike painamalla sitä...

 • Page 154: KÄyttÖÖnotto

  154 www.electrolux.com KÄYTTÖÖNOTTO VESIPUTKEN ASENNUS 1. Mallit, joissa on jääpalakone – Vedenpaineen on oltava 2,0~12,5 kgf/cm2 tai sitä suurempi, jotta automaattinen jääpalakone toimisi. – Tarkista hanaveden paine. Jos 180 cc:n kuppi on täynnä 10 sekunn- issa, paine on hyväksyttävä. – Jos vedenpaine ei ole riittävä jää- palakoneen toimimisen kannalta, ota yhteyttä...

 • Page 155: PÄivittÄinen KÄyttÖ

  SUOMI PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ LÄMPÖTILAN VALVONTA MALLI ILMAN ANNOSTELIJAA Pakastin Kun laite kytketään verkkovirtaan ensim- mäisen kerran, lämpötila on asetettu keskitasolle. ANNOSTELIJALLA VARUSTETTU MALLI Pakastin Aseta lämpötila painamalla painiketta , kunnes näkyviin tulee haluamasi lämpötila. Aktivoi pikapakastustoiminto painamalla ja pitämällä painiketta alhaalla, kunnes tehotoiminnon merk- kivalo syttyy.

 • Page 156

  156 www.electrolux.com Vaikka laitteen normaali toiminta – kytke laite pois toiminnasta palautetaan ja sisälämpötila saa- painamalla painiketta vuttaa normaalin tason, hälytys- samanaikaisesti 5 merkkivalo vilkkuu edelleen ja sekunnin ajan näytössä näkyy suurin saavutettu – sammutustilassa pakastimen lämpötila. ja jääkaapin lämpötilanäytössä...

 • Page 157: LisÄtoiminnot

  SUOMI LISÄTOIMINNOT MAGIC COOL ZONE Kun laite kytketään ensimmäisen kerran sähköverkkoon, FRESH-merkkivalo syttyy. Muuta asetuksia vaihe vaiheelta painikkeella SELECT. Vaihe Näyttö Kohdelämpötila FRESH +5°C - +6°C. VEGETABLE +3°C - +4°C. FISH –1°C - +0°C. MEAT –3°C - –2°C. ANNOSTELIJA HUOMIO! Vältä...

 • Page 158: HyÖdyllisiÄ Neuvoja Ja VinkkejÄ

  158 www.electrolux.com HUOMIO! HUOMIO! Jos jääpalakoneeseen Mahdollisen sähkökatkoksen sat- syötettävää veden määrää on tuessa jääkuutiot voivat sulaa ja vesi valua lattialle. Jos sähkökat- säädettävä, ota yhteyttä huol- toliikkeeseen. koksen oletetaan kestävän use- ampia tunteja, vedä lokero ulos ja poista siitä jääkuutiot, aseta lokero sitten takaisin paikoilleen.

 • Page 159: Hoito Ja Puhdistus

  SUOMI HOITO JA PUHDISTUS SISÄOSIEN PUHDISTAMINEN 3. Pakastimen ja jääkaapin kaukalot Pitele molempia päitä ja vedä ylöspäin. Puhdista liinalla, käytä vettä ja mietoa (neutraalia) pesuainetta. 1. Annostelijan vuotoallas Puhdista liinalla, käytä vettä ja mi- etoa (neutraalia) pesuainetta. 4. Pakastimen ja jääkaapin hyllyt Avaa ovi kokonaan, vedä...

 • Page 160

  160 www.electrolux.com LAITTEEN TAKAOSAN PUH- 3. Irrota LED-valon levyn johtosarja ja vaihda LED-valo. DISTAMINEN Poista pöly ritilästä imurilla vähintään kerran vuodessa. Asenna osat paikoilleen nou- datta- malla purkuohjeita päinvas- taisessa järjestyksessä. SISÄVALON VAIHTAMINEN HUOMIO! Vain huoltoliike tai vastaava alan ammattilainen saa vaihtaa LED- valon.

 • Page 161: KÄyttÖhÄiriÖt

  SUOMI KÄYTTÖHÄIRIÖT Lue seuraavat vianmääritysohjeet ennen yhteyden ottamista huolto- liikkeeseen. Ongelma Tarkistustoimenpide Korjaustoimenpide Sisätila ei jäähdy. • Onko laite irrotettu • Kytke laite sähköverkkoon. Pakastus ja jääh- säh- köverkosta? • Aseta lämpötila keskitasol- dytys ovat riittä- • Onko lämpötila asetet- le tai korkealle tasolle.

 • Page 162: Käyttöohje

  162 www.electrolux.com Ongelma Tarkistustoimenpide Korjaustoimenpide Sisätilassa on tuok- • Onko jääkaapissa ole- • Varmista, että elintarvik- suja tai epämiellyt- vat elintarvikkeet ilman keet on suojattu ja pakattu täviä hajuja.. suojaa tai pakkausta? hyvin. • Onko hyllyillä ja kauka- • Puhdista laitteen sisäosat loissa ruokajäämiä?

 • Page 163: YmpÄristÖnsuojelu

  SUOMI YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla Palauta tuote paikalliseen kierräty- se asianmukaiseen kierrätysastiaan. skeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä viranomaiseen. kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaro- mut.

 • Page 164

  PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ............181 NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput spe- cial pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să veţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.

 • Page 165: InformaŢii Privind SiguranŢa

  ROMANA INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalar- ea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru consultare ulterioară.

 • Page 166: InstrucŢiuni Privind SiguranŢa

  166 www.electrolux.com • Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către Serviciul său de Asistenţă sau de per- soane calificate în mod corespunzător pentru a se evita pericolele. • Dacă aparatul este echipat cu un compartiment de producere a gheţii sau cu un dozator de apă, acestea trebuie umplute numai cu...

 • Page 167

  ROMANA Utilizarea Îngrijirea şi curăţarea AVERTISMENT! AVERTISMENT! Pericol de vătămare, arsuri, elec- Pericol de vătămare personală trocutare sau incendiu. sau deteriorare a aparatului. • Înainte de a efectua operaţiile de • Nu modificaţi specificaţiile acestui întreţinere, dezactivaţi aparatul şi aparat. scoateţi ştecherul din priză.

 • Page 168: Descrierea Produsului

  168 www.electrolux.com DESCRIEREA PRODUSULUI MODEL CU DOZATOR Tavă pentru cuburi de gheaţă Raft lateral pentru alimente proaspete Pentru depozitarea Răcitor rapid pentru doze la rece alimentelor, cum ar fi (compartiment cu răcire rapidă) lapte, suc, sticle de bere, etc. Pentru depozitarea băuturilor.

 • Page 169

  ROMANA Raft congelator (sticlă călită) Pentru depozitarea alimentelor congelate, cum ar fi carne, pește, îngheţată. MODEL FĂRĂ DOZATOR Tavă pentru cuburi de gheaţă Raft lateral pentru alimente proaspete Pentru depozitarea Răcitor rapid pentru doze la rece alimentelor, cum ar fi (compartiment cu răcire rapidă) lapte, suc, sticle de bere, etc.

 • Page 170: Panoul De ComandĂ

  170 www.electrolux.com PANOUL DE COMANDĂ MODEL CU DOZATOR Buton de selectare pentru Dozatorul de gheaţă și Blocare pentru aparatul de făcut gheaţă Buton de selectare pentru temperatura compartimentului Buton de selectare pentru Dozatorul congelator. de apă Buton de selectare pentru Buton pentru LUMINĂ/FILTRU:...

 • Page 171

  ROMANA Indicators (A-H) Description Indicator pentru temperatura frigiderului Blocare pentru indicatorul Aparat de făcut gheaţă Indicator pentru Dozatorul de gheaţă Indicator pentru Dozatorul de apă Afișaj pentru Schimbarea filtrului. După 6 luni de la prima conectare la reţeaua electrică, pictograma va începe să clipească.

 • Page 172: Înainte De Prima Utilizare

  172 www.electrolux.com ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE RACORDAREA LA REŢEAUA DE APĂ 1. Pentru modele cu Aparat automat de făcut gheaţă – Presiunea apei trebuie să fie 2,0~12,5 kgf/cm2 sau mai mare pentru ca Aparatul automat de făcut gheaţă să funcţioneze.

 • Page 173: Utilizarea ZilnicĂ

  ROMANA UTILIZAREA ZILNICĂ CONTROLUL TEMPERATURII MODEL FĂRĂ DOZATOR Compartimentul congelator Când aparatul este conectat pentru prima dată, modul de temperatură este setat la Mijloc. MODEL CU DOZATOR Compartimentul congelator Pentru setarea temperaturii apăsaţi butonul până când se afișează valoarea dorită pentru temperatură.

 • Page 174

  174 www.electrolux.com Chiar dacă funcţionarea normală • Funcţia Oprire sistem (funcţia Oprire a aparatului este restabilită și alimentare): temperatură internă atinge o – puteţi opri funcţionarea aparatului valoare normală, pictograma fără a-l scoate din priză, în special de alarmă tot mai clipește și pe durata vacanţelor...

 • Page 175: OpŢiuni

  ROMANA OPŢIUNI ZONA MAGIC COOL Când alimentaţi aparatul pentru prima dată LED-ul PROASPĂT este PORNIT. Pentru a modifica setările, pas cu pas, utilizaţi butonul SELECTARE. Afişaj Temperatura dorită FRESH (PROASPĂT) de la +5°C la +6°C VEGETABLE (LEGUME) de la +3°C la +4°C FISH (PEŞTE) de la -1°C la +0°C MEAT (CARNE)

 • Page 176: Sfaturi Şi RecomandĂri

  176 www.electrolux.com este blocată. ATENŢIE! • Dacă cuburile de gheaţă se În cazul unei pene de curent blochează şi nu se distribuie, scoateţi cuburile de gheaţă se pot topi şi Cutia pentru cuburi de gheaţă şi se pot scurge pe podea. Dacă...

 • Page 177: Îngrijirea Şi CurĂŢarea

  ROMANA ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA CURĂŢAREA PIESELOR 3. Rafturile laterale din congelator şi frigider INTERNE Ţineţi de ambele capete şi ridicaţi. Utilizaţi o lavetă cu apă şi detergent neutru pentru curăţare. 1. Raftul dozatorului de apă Scoateţi grila de colectare a apei revărsate şi curăţaţi regulat raftul pentru apă...

 • Page 178

  178 www.electrolux.com CURĂŢAREA FEŢEI DE UŞĂ 2. Scoateţi capacul LED-ului şi slăbiţi cele 2 şuruburi de fixare pentru plăcuţa LED. Utilizaţi o lavetă cu detergent neutru. CURĂŢAREA PĂRŢII DIN SPATE A APARATULUI (ZONA CU MOTOR) Ştergeţi praful de pre grilaj cu un aspira- tor cel puţin o dată...

 • Page 179: Ce Trebuie FĂcut DacĂ

  ROMANA CE TREBUIE FĂCUT DACĂ... Vă rugăm să consultaţi următoarele sfaturi privind depanarea înainte de a apela la service! Problemă Verificare Soluţie Nu se face rece la • Aparatul este conectat • Introduceţi aparatul în interior. la priză? priză. Congelarea şi •...

 • Page 180

  180 www.electrolux.com Problemă Verificare Soluţie Mirosuri neplăcute • Alimentele depozitate • Acoperiţi şi împachetaţi în interior. sunt neacoperite sau alimentele. neîmpachetate? • Curăţaţi piesele de la • Rafturile principale interior ale aparatului la şi cele laterale sunt intervale regulate. Dacă...

 • Page 181: Protejarea Mediului ÎnconjurĂtor

  ROMANA TEMPERATURA MEDIULUI AMBIANT Acest aparat este conceput pentru a funcţiona la o temperatură a mediu- lui ambiant specificată prin categoria marcată pe plăcuţa cu date tehnice. Categoria de climă Temperatura mediului ambiant (de la... la...) de la +10°C la +32°C de la +16°C la +32°C de la +16°C la +38°C de la +16°C la +43°C...

 • Page 182

  EAL6xxxXOX_SQ-RO(1)_2.indd 182 6/8/2015 1:48:29 PM...

 • Page 183

  EAL6xxxXOX_SQ-RO(1)_2.indd 183 6/8/2015 1:48:29 PM...

 • Page 184

  EAL6xxxXOX_SQ-RO(1)_2.indd 184 6/8/2015 1:48:29 PM...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: